ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
398084
 

ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ລ້ຽງສັດ
ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ
ຄກປ    
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້
Faculty of Agriculture and Forestry
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
200EA111 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 1 English for Agricultural 1 1(0-2-0)
200SE110 ສະຖິຕິສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ Statistic Experiment 3(2-2-1)
200FS110 ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ Farming System 3(2-0-3)
210BP110 ຊີວະຟີຊິກ Bio Physics 3(2-2-0)
210ARS110 ລະບົບການລ້ຽງສັດ Animal Raising System 3(2-0-3)
200AB110 ທຸລະກິດກະເສດ Agribusiness 2(2-1-2)
200EC110 ນິເວດວິທະຍາ Ecology 3(2-1-3)
210PFi111 ພາກປະຕິບັດດ້ານປະມົງ Practice for Fishery 1(0-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
200EA122 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 2 English for Agricultural 2 1(0-2-0)
200RE120 ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ Rural Economics 2(2-1-2)
200PM120 ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ Project Planning and Management 3(2-0-3)
200BCh120 ຊີວະເຄມີ Biochemistry 3(2-2-0)
210GR120 ແບ້ ແລະ ກະຕ່າຍ Goat and Rabbit 2(2-0-2)
210MG120 ສັດກະເພາະດຽວ Mono gastric 3(2-0-3)
210FrC120 ລ້ຽງກົບ Frog Culture 2(1-0-3)
200SE120 ສຳມະນາ Seminar 2(1-0-3)
220PIC120 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງໝູ ແລະ ສັດປີກ Practice for Pig and Poultry 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
200EA213 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 3 English for Agriculture 3 1(0-2-0)
210Ru210 ສັດຄ້ຽວເອື້ອງ Poly gastric 2(2-0-1)
210DS210 ຜ່າຕັດ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ Diagnosis and Surgery 3(2-0-3)
210API210 ກວດກາຜະລິດຕະພັນສັດ Animal Products Inspection 2(1-0-3)
210ABr210 ປັບປຸງພັນສັດ Animal Breeding 3(3-0-1)
210VPh210 ການຢາ Veterinary Pharmacology 2(2-0-2)
0 ວິຊາເລືອກເສລີ 2(1-0-3)
210AN210 ອາຫານສັດ Animal Nutrition 3(2-0-3)
210PR211 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ Proctice for Ruminant 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
0 ຂຽນ - ປ້ອງກັນບົດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາ 04 ໜ່ວຍກິດ
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ລ້ຽງສັດ
 
Scroll to Top