ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
398078
 

ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ປູກຝັງ
ພາກວິຊາປູກຝັງ
ຄກປ    
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້
Faculty of Agriculture and Forestry
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110EL111 ພາສາອັງກິດ 1 English Language 1 1(0-2-0)
640CP111 ຄອມພິວເຕີ 1 Computer 1 1(0-2-0)
620ICh110 ເຄມີອະນົງຄະທາດ Inorganic Chemistry 3(2-2-1)
200AP110 ນະໂຍບາຍກະສິກຳ Agricultural Policies 2(2-1-0)
200AG110 ກຳມະພັນນຳໃຊ້ Applied Genetics 3(2-0-3)
200AM110 ອຸຕຸກະເສດ Agrometeorology 3(2-0-3)
220BO110 ພືດສາດ Botany 3(2-1-3)
220POP110 ລົງພາກປະຕິບັດໄມ້ດອກ - ໄມ້ປະດັບ Practice for Ornamental Plant 1(0-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110EL122 ພາສາອັງກິດ 2 English Language 2 1(0-2-0)
640CP122 ຄອມພິວເຕີ 2 Computer 2 1(0-2-0)
200AgE120 ເສດຖະກິດກະສິກຳ Agricultural Economics 2(2-0-2)
620OCh120 ເຄມີອົງຄະທາດ Organic Chemistry 3(2-2-1)
200MO120 ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ Microbiology 3(2-2-1)
220Mac120 ກົນຈັກກະສິກຳ Agricultural Machinery 2(2-0-2)
220PA120 ຫຼັກການປູກຝັງ Principle of Agronomy 3(2-0-3)
220PPh120 ສາລິລະສາດພືດ Plant Physiology 3(2-0-3)
220PMP120 ລົງພາກປະຕິບັດພືດສະໜຸນໄພ Practice for Medicinal Plant 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
200EA211 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 1 English for Agricultural 1 1(0-2-0)
200BCh210 ຊີວະເຄມີ Biochemistry 3(2-0-3)
220SSc210 ວິທະຍາສາດດິນ Soil Science 3(2-0-3)
200AF210 ກະສິກຳໄມ້ Agro Forestry 3(2-0-3)
200EV210 ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ Environmental Protection 2(2-0-2)
200RD210 ພັດທະນາຊົນນະບົດ - ສົ່ງເສີມກະສິກຳ Rural Development and Extension 3(2-0-3)
220AL210 ກະເສດຊົນລະປະທານ Agrolrrigation 3(2-1-3)
220PLD210 ລົງພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ດິນ Practice for Land development 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
200EA211 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 2 English for Agricultural 2 1(0-2-0)
200SE220 ສຳມະນາ Seminar 2(2-1-0)
220MuC220 ການປູກເຫັດ Mushroom 2(2-0-2)
200ED220 ຫຼັກການທົດລອງ Experimental Design 3(2-1-3)
220PPP220 ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນພືດ Plant Products Processing 3(2-1-3)
220PP220 ປ້ອງກັນພືດ Plant Protection 3(2-0-3)
220SF220 ປັບປຸງດິນ Soil Fertilizer 3(2-1-3)
220PVP220 ລົງພາກປະຕິບັດພືດຜັກ Practice for Vegetables 1(0-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
200EA313 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 3 English for Agriculture 3 1(0-2-0)
220HO310 ພືດສວນ Horticulture 3(2-0-2)
220IC310 ພືດອຸດສະຫະກຳ Industrial Crops 3(2-0-2)
220CC310 ພືດທັນຍາຫານ Cereal Crops 3(2-0-2)
220PB310 ປະສົມ ແລະ ຄັດເລືອກພັນພືດ Plant Breeding and Selection 3(2-0-2)
220STech310 ວິທະຍາການເມັດພັນ Seed Technology 3(2-0-2)
220PFT310 ລົງພາກປະຕິບັດໄມ້ກິນໝາກ Practice for Fruit Tree 1(0-0-3)
xxxx……xxxxx ວິຊາເລືອກເສລີ 2(2-0-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
0 ການລົງຝຶກງານ ແລະ ຂຽນ - ປ້ອງກັນບົດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາ 4 ໜ່ວຍກິດ
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ປູກຝັງ
 
Scroll to Top