ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
398078
 

ຫຼັກສູດປູກຝັງປະລິນຍາຕີ
ພາກວິຊາປູກຝັງ
ຄກປ    
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້
Faculty of Agriculture and Forestry
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110EL213 ພາສາອັງກິດ 3 English Language 3 1(0-2-0)
640CP213 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 1(0-2-0)
220SSc210 ວິທະຍາສາດດິນ Soil Science 3(2-0-3)
200AM210 ອຸຕຸກະເສດ Agro - Meteorology 2(2-0-2)
200EV210 ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ Environment 3(2-0-3)
200AG210 ກຳມະພັນນຳໃຊ້ Applied Genetic 3(2-2-1)
200RD210 ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ Rural Development and Extension 3(2-0-3)
220Mac210 ກົນຈັກກະສິກຳ Agro Machinery 2(2-0-2)
220PLD210 ລົງພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ດິນ Practice for Land development 1(0-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110EL224 ພາສາອັງກິດ 4 English Language 4 1(0-2-0)
220SF220 ການປັບປຸງດິນ Soil Fertilizer 3(2-0-3)
220BO220 ພືດສາດ Botany 3(2-0-3)
200RE220 ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ Rural Economics 2(2-1-2)
200FS220 ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ Farming System 3(2-0-3)
220CS220 ລະບົບການປູກພືດ Cropping System 3(2-0-3)
220PPh220 ສາລີລະສາດພືດ Plant Physiology 3(2-0-3)
220PVP220 ລົງພາກປະຕິບັດພືດຜັກ Practice for Vegetables 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
110EL213 ພາສາອັງກິດ 3 English Language 3 1(0-2-0)
640CP213 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 1(0-2-0)
220SSc210 ວິທະຍາສາດດິນ Soil Science 3(2-0-3)
200AM210 ອຸຕຸກະເສດ Agro - Meteorology 2(2-0-2)
200EV210 ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ Environment 3(2-0-3)
200AG210 ກຳມະພັນນຳໃຊ້ Applied Genetic 3(2-2-1)
200RD210 ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ Rural Development and Extension 3(2-0-3)
220Mac210 ກົນຈັກກະສິກຳ Agro Machinery 2(2-0-2)
220PLD210 ລົງພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ດິນ Practice for Land development 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
110EL224 ພາສາອັງກິດ 4 English Language 4 1(0-2-0)
220SF220 ການປັບປຸງດິນ Soil Fertilizer 3(2-0-3)
220BO220 ພືດສາດ Botany 3(2-0-3)
200RE220 ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ Rural Economics 2(2-1-2)
200FS220 ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ Farming System 3(2-0-3)
220CS220 ລະບົບການປູກພືດ Cropping System 3(2-0-3)
220PPh220 ສາລີລະສາດພືດ Plant Physiology 3(2-0-3)
220PVP220 ລົງພາກປະຕິບັດພືດຜັກ Practice for Vegetables 1(0-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
200EA311 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 1 English for Agriculture 1 1(0-2-0)
220PB310 ປະສົມ ແລະ ຄັດເລືອກພັນພືດ Plant Breeding and Selection 3(2-0-3)
220PC310 ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ Pests Crop 3(2-0-3)
200ED310 ຫຼັກການທົດລອງ Experimental Design 3(2-0-3)
200AB310 ທຸລະກິດກະເສດ Agro - Business 2(2-1-2)
200PM310 ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ Project Planning and Management 2(2-1-2)
200AP310 ນະໂຍບາຍກະສິກຳ Agricultural Policies 2(2-1-0)
220PFT310 ລົງພາກປະຕິບັດໄມ້ກິນໝາກ Practice for Fruit Tree 1(0-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
200EA322 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 2 English for Agriculture 2 1(0-2-0)
200SE320 ສຳມະນາ Seminar 2(2-0-2)
220SM320 ການຈັດການດິນ Soil Management 3(2-1-3)
220PD320 ພະຍາດພືດ Plant Disease 3(2-0-3)
220PP320 ປ້ອງກັນພືດ Plant Protection 3(2-0-3)
220PPPP320 ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນພືດ Plant Products Processing 3(2-0-3)
220AL320 ກະເສດຊົນລະປະທານ Agro lrrigation 3(2-2-1)
220PCC320 ລົງພາກປະຕິບັດພືດທັນຍາຫານ Practice for Cereal Crops 1(0-0-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
200EA413 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 3 English for Agriculture 3 1(0-2-0)
220STech410 ວິທະຍາການເມັດພັນພືດ Seed Technology 3(2-0-2)
220IC410 ພືດອຸດສະຫະກຳ Industrial Crops 3(2-0-2)
220PHT410 ວິທະຍາການຫຼັງເກັບກ່ຽວ Post Harvest Technology 3(2-0-2)
220CC410 ພືດທັນຍາຫານ Cereal Crops 3(2-0-2)
220HO410 ພືດສວນ Horticulture 3(2-0-2)
220PIC410 ລົງພາກປະຕິບັດພືດອຸດສະຫະກຳ Practice for Industrial Crops 1(0-0-3)
200xxx410 ວິຊາເສລີ 2(2-0-2)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
0 ການລົງຝຶກງານ ແລະ ຂຽນ - ປ້ອງກັນບົດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາ 6 ໜ່ວຍກິດ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼັກສູດປູກຝັງປະລິນຍາຕີ
 
Scroll to Top