ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
398089
 

ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີປູກຝັງ
ພາກວິຊາປູກຝັງ
ຄກປ    
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້
Faculty of Agriculture and Forestry
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
200EA111 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 1 English for Agricultural 1 1(0-2-0)
200SE110 ສະຖິຕິສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ Statistic Experiment 3(2-2-1)
200FS110 ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ Farming System 3(2-0-3)
200BP110 ຊີວະຟີຊິກ Bio Physics 3(2-2-0)
220CS110 ລະບົບການປູກພືດ Cropping System 3(2-0-3)
200AB110 ທຸລະກິດກະເສດ Agro - Business 2(2-1-2)
200EC110 ນິເວດວິທະຍາ Ecology 3(2-1-3)
220PCC110 ລົງພາກປະຕິບັດພືດທັນຍາຫານ Practice for Cereal Crops 1(0-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
200EA122 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 2 English for Agricultural 2 1(0-2-0)
200RE120 ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ Rural Economics 2(2-1-2)
220PHT120 ວິທະຍາການຫຼັງເກັບກ່ຽວ Post Harvest Technology 2(2-0-1)
220SM120 ການຈັດການດິນ Soil Management 3(2-0-3)
200PM120 ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ Project Planning and Management 3(2-0-3)
220PC120 ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ Pests Crop 3(2-0-3)
200BCh120 ຊີວະເຄມີ Biochemistry 2(2-0-1)
200SE120 ສຳມະນາ Seminar 2(1-0-3)
220PIC120 ລົງພາກປະຕິບັດພືດອຸດສະຫະກຳ Practice for Industrial Crops 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
200EA213 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 3 English for Agricultural 3 1(0-2-0)
220HO210 ພືດສວນ Horticulture 3(2-0-3)
220PD120 ພະຍາດພືດ Plant Disease 3(2-0-3)
220STech210 ວິທະຍາການເມັດພັນພືດ Seed Technology 2(2-1-2)
220IC210 ພືດອຸດສະຫະກຳ Industrial Crops 3(2-0-3)
220CC210 ພືດທັນຍາຫານ Cereal Crops 3(2-0-3)
Xxxxxxxxxx ວິຊາເລືອກເສລີ 2(2-0-2)
220PHo210 ລົງພາກປະຕິບັດພືດສວນ Practice for Horticulture 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
0 ຂຽນ - ປ້ອງກັນບົດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາ 4 ໜ່ວຍກິດ
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີປູກຝັງ
 
Scroll to Top