ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດອັກສອນສາດ ປະລິນຍາຕີພາສາອັງກິດ
ພາກວິຊາຄູພາສາອັງກິດ
ຄສສ    
ຄະນະສຶກສາສາດ
Faculty of Education
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110GE111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 General English I 2(0-4-2)
110PP111 ທັກສະການອອກສຽງ 1 Pronnuciation Practice I 2(0-4-0)
110BR111 ຫັດອ່ານຂັ້ນຕົ້ນ 1 Basic Reading I 3(0-4-3)
110WP110 ທັກສະການຂຽນ Writing Practice 3(0-4-3)
110BG111 ໄວຍະກອນຂັ້ນຕົ້ນ 1 Basic Grammar I 2(2-0-2)
100LL110 ພາສາລາວ Lao Language 2(2-0-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110GE122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 General English II 2(0-4-2)
110PP122 ທັກສະການອອກສຽງ 2 Pronnuciation Practice II 2(0-4-0)
110BR122 ຫັດອ່ານຂັ້ນຕົ້ນ 2 Basic Reading II 3(0-2-3)
110BW121 ຫັດຂຽນຂັ້ນຕົ້ນ 1 Basic Writing I 3(0-4-3)
110BG122 ໄວຍະກອນຂັ້ນຕົ້ນ 2 Basic Grammar II 2(2-0-2)
640CP120 ຄອມພິວເຕີ Computer 2(2-0-2)
720LS120 ລາວສຶກສາ Lao Study 2(2-0-2)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
110OC211 ທັກສະການເວົ້າ 1 Oral Communication I 2(0-2-3)
110LS211 ທັສະການຟັງ 1 Listening Skill I 3(0-4-3)
110AG211 ໄວຍະກອນຂັ້ນສູງ 1 Advanced Grammar I 3(2-2-2)
110BW212 ຫັດຂຽນຂັ້ນຕົ້ນ 2 Basic Writing II 3(2-2-2)
110PR210 ຫັດອ່ານແບບປະຕິບັດ Practical Reading 3(2-2-2)
110PH210 ສັນທະສາດ 1 Phonetics I 2(0-2-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
110OC222 ທັກສະການເວົ້າ 2 Oral Communication II 2(0-4-3)
110LS222 ທັສະການຟັງ 2 Listening Skill II 3(2-2-0)
110AG222 ໄວຍະກອນຂັ້ນສູງ 2 Advanced Grammar II 3(2-2-2)
110CW220 ຫັດແຕ່ງ Composition Writing 3(2-2-2)
110CR220 ຫັດອ່ານແບບວິຈານ Practical Reading 3(0-4-3)
110PH222 ສັນທະສາດ 2 Phonetics II 2(0-2-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
110EST310 ພາສາອັງກິດສຳລັບວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ English fo Sciences and Technology 2(2-0-2)
110AIS311 ທັກສະປະສົມປະສານ 1 Advanced Intergrated Skills 3(2-2-2)
110OP311 ທັກສະການນຳສະເໜີ 1 Oral Presentation I 3(0-2-3)
110EW310 ຫັດຂຽນແບບບົດຄວາມ Essay Writing 3(2-2-2)
110EE310 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະກິດ English for Economics 3(0-2-3)
110LC310 ວັດທະນະທຳລາວແລະອາຊີ Lao and Asian Culture 2(2-0-2)
110GM310 ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ General Management 2(0-4-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
110AIS322 ທັກສະປະສົມປະສານ 2 Advanced Integrated Skills II 3(2-2-2)
110OP322 ທັກສະການນຳສະເໜີ 2 Oral Presentation II 2(0-2-3)
110OEM320 ພາສາອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ English for Management 3(0-4-3)
110TW411 ການຂຽນບົດວິໄຈ Thesis Writing 3(0-4-3)
730PE320 ເສດຖະສາດການເມືອງ Philosophy of Economic 2(2-0-0)
130ST320 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Basic Statistic 2(0-4-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
110OP413 ທັກສະການນຳສະເໜີ 3 Oral Presetation III 2(0-2-3)
110WF411 ການປະກອບສ້າງຄຳສັບ 1 Word Formation I 3(0-4-3)
110TR320 ການແປ Translation 3(0-4-3)
200EV410 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environment 2(2-0-2)
110WP410 ການຂຽນບົດໂຄງການ Writing Project 3(0-4-3)
110EO410 ພາສາອັງກິດສຳລັບອາຊີ English for Occupational Purposes 2(2-0-3)
0 ວິຊາເລືອກ Selected Subject 2(2-0-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
110IN420 ທັກສະການແປ Interpretation 2(0-2-3)
110WF422 ການປະກອບສ້າງຄຳສັບ 2 Word Formation II 3(0-4-3)
110CL422 ວັນນະຄະດີປຽບທຽບ Comparative Literature 3(2-2-0)
110PL420 ສຳນວນ Phraseology 2(2-0-2)
730PO420 ການເມືອງ Political 2(2-0-0)
110LF410 ຕຳນານແລະນະວະນີຍາຍ Legends and Folktales 2(2-0-2)
110EC420 ພາສາອັງກິດເພື່ອການຂຽນ English for Correspondence 3(2-2-2)
110WP420 ຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Writing Final Project 4(0-2-12)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະສຶກສາສາດ ຫຼັກສູດອັກສອນສາດ ປະລິນຍາຕີພາສາອັງກິດ
 
Scroll to Top