ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດ ສາຂາພາສາອັງກິດ
ພາກວິຊາຄູພາສາອັງກິດ
ຄສສ    
ຄະນະສຶກສາສາດ
Faculty of Education
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110AIS111 ທັກສະປະສົມປະສານ 1 Advanced Integgrated Skill I 3(2-2-2)
110CW112 ຫັດແຕ່ງ Composition writing 2(0-2-3)
110PH112 ສັນທະສາດ 2 Phonetics II 2(0-2-3)
110WF112 ການປະກອບສ້າງຄຳສັບ 2 Word Formation II 3(0-4-3)
110AG112 ໄວຍະກອນຂັ້ນສູງ 2 Advanced Grammar II 3(2-2-2)
640CP112 ຄອມພິວເຕີ 2 Computer II 2(2-0-2)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110AIS122 ທັກສະປະສົມປະສານ 2 Advanced Integrated Skill II 3(2-2-2)
110BR123 ຫັດອ່ານຂັ້ນຕົ້ນ 3 Basic Reading III 2(0-4-3)
110TW122 ການຂຽນບົດວິໄຈ 2 Thesis Writing 2(2-2-2)
110LS123 ທັກສະການຟັງ 3 Listening III 3(0-4-3)
130ST120 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Basic Statistic 3(2-0-0)
0 ວິຊາເລືອກ Selection Suject 2(2-0-2)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
110PP213 ທັກສະການອອກສຽງ 3 Pronouncication III 3(2-2-0)
110OP213 ທັກສະການນຳສະເໜີ 3 Oral Presenttation II 2(0-2-3)
110EM210 ອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ English for Management 2(0-4-3)
110WP212 ການຂຽນບົດໂຄງການ 2 Writing Project II 3(0-4-3)
110TR212 ການແປເອກະສານ 2 Translation II 3(0-4-2)
730PE210 ເສດຖະສາດການເມືອງ Philosophy of Economic 2(2-0-0)
0 ປ້ອງກັນຊາດ Military Training ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
110EST220 ພາສາອັງກິດສຳລັບວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ English for Sciences and Technology 3(0-4-3)
110IN222 ທັກສະການແປ 2 Interpretation II 2(0-4-0)
110EE220 ອັງກິດສຳລັບເສດຖະກິດ English for Economics 2(0-4-3)
110EO222 ພາສາອັງສຳລັບອາຊີບ 2 English for Occupational Purpose II 2(0-2-3)
110PL222 ສຳນວນ 2 Phraseology II 2(2-0-2)
110GM220 ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ General Management 3(0-4-3)
110WP220 ຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Writing Final Project 4(0-2-12)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະສຶກສາສາດ ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດ ສາຂາພາສາອັງກິດ
 
Scroll to Top