ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ເສດຖະສາດຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ
ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດ
Department of Economics
ຄສຄ    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
Faculty of Economics
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
410 PES 110 ເສດຖະສາດການເມືອງ Political Economics 2(2-0-0)
410 PB 110 ຈິດຕະວິທະຍາສຳລັບທຸລະກິດ Psychology for Businese 2(2-0-0)
410 MK 112 ຫຼັກການຕະຫຼາດ 2 Marketing 2 3(2-2-0)
410 CP 113 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 2(0-4-0)
420 AC 112 ການບັນຊີ 2 Accounting 2 3(2-2-0)
410 EFE 111 ພາສາອັງກິດເສດຖະກິດ 1 English for Economics 1 2(0-4-0)
0 ວິຊາເລືອກ 0 2(0-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
410 EFE 122 ພາສາອັງກິດເສດຖະກິດ 2 English for Economics 2 2(0-4-0)
410 HL 120 ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດລາວ History of lao Economy 2(2-0-0)
400 EV 120 ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ Introduction to Environment 2(2-0-0)
410 MB 120 ເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ Money and Banking 3(1-2-3)
410 CE 120 ເສດຖະກິດປຽບທຽບ Comparative Economics 3(2-2-0)
410 ST 121 ນະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳ Statistic Apply 2 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
400 PR 210 ຫຼັກການວິໄຈ Principle Research Methodology 3(2-2-0)
410 PPA 210 ການວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ Project and Proposal appraisal 3(2-2-0)
410 AP 210 ເສດຖະກິດອາຊີ Asia and Pacific Economiy 2(2-0-0)
410 LP 210 ເສດຖະສາດແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນ Labor and Population Economics 2(2-0-0)
410 ET 211 ເສດຖາມິຕິ 1 Econometric1 3(2-2-0)
410 IP 210 ນະໂຍບາຍອຸດສະກະກຳ Industrial Policy 3(1-2-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
410 ET 222 ເສດຖາມິຕິ 2 Econometric2 3(2-2-0)
410 EP 220 ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ Economic Policy 3(2-2-0)
410 EE 220 ເສດຖະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ Environmental Economics 3(2-2-0)
410 EII 220 ເສດຖະສາດການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ Economics International Investment 3(2-2-0)
410 FP 220 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Project Report 4(0-2-9)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກສູດ ເສດຖະສາດຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ
 
Scroll to Top