ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
353596
 

ຫຼັ້ດສູດ ເສດຖະສາດ ປະລິນຍາຕີ
ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດ
Department of Economics
ຄສຄ    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
Faculty of Economics
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
130 ST 110 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Statistic 3(2-2-0)
310 PES 110 ເສດຖະສາດການເມືອງ Political Economics 2(2-0-0)
400 EV 110 ສິ່ງແວດລ້ອມເບຶ້ອງຕົ້ນ Introduction to Environment 2(2-0-0)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດ 1 English Language 1 1(0-2-0)
410 MAE 110 ຄະນິດສາດເສດຖະສາດ Mathematic for Economics 3(2-2-0)
410 IE 110 ເສດຖະສາດເບື້ອງຕົ້ນ Introduction to Economics 3(2-2-0)
420 GM 110 ການຄຸ້ມຄອງເບື້ອງຕົ້ນ Introduction to Management 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110 EL 122 ພາສາອັງກິດ 2 English Language 2 1(0-2-0)
400 CP 121 ຄອມພິວເຕີ 1 Computer 1 2(0-4-0)
400 PB 120 ຈິດຕະວິທະຍາສຳລັບເສດຖະສາດ Psychology for Economics 2(2-0-0)
310 PH 120 ປັດສະຍາ Philosophy 2(2-0-0)
420 MK 120 ຫຼັກການຕະຫຼາດ Marketing 3(2-2-0)
420 GAC 121 ການບັນຊີທົ່ວໄປ 1 General Accounting 1 3(2-2-0)
410 ST 121 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 1 Statistic Apply 1 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
410 EFE 211 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ 1 English for Economics 1 2(0-4-0)
410 Ma 211 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1 Microeconomics 1 3(2-2-0)
410 Mi 211 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 1 Macroeconomics 1 3(2-2-0)
420 AC 212 ການບັນຊີ 2 Accounting 2 3(2-2-0)
410 ST 212 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 2 Satistic Apply 2 3(2-2-0)
400 CP 212 ຄອມພິວເຕີ 2 Computer 2 2(0-4-0)
410 HL 210 ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດ History of lao Economiy 2(2-0-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
410 EFE 222 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ 2 English for Economics 2 2(0-4-0)
410 Ma 222 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 2 Microeconomics 2 3(2-2-0)
410 Mi 222 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 2 Macroeconomics 2 3(2-2-0)
410 DE 220 ເສດຖະສາດພັດທະນາ Economics Development 3(2-2-0)
420 QA 220 ການວິເຄາະເຊິ່ງປະລິມານ Quantitative analysis 3(2-2-0)
410 CP 223 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 2(0-4-0)
420 MK 222 ການຕະຫຼາດ 2 Marketing 2 2(2-0-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
410 IEC 311 ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ 1 International Economics 1 3(1-2-3)
410 MB 310 310 ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ Money and Banking 3(1-2-3)
410 AE 310 ເສດຖະສາດກະສິກຳ Agricuture Economics 3(1-2-3)
410 PPA 310 ການວາງແຜນ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ Project Planning and appraisal 3(2-2-0)
310 CE 310 ເສດຖະກິດປຽບທຽບ Comparative Economy 3(2-2-0)
410 AP 320 ເສດຖະກິດອາຊີ Asia and pacipic Economy 3(1-2-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
410 IEC 322 ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ 2 International Economics 2 3(1-2-3)
410 IF 320 ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ International Finance 3(2-2-0)
410 IP 320 ນະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳ Industry Policy 3(1-2-3)
400 PR 320 ຫຼັກວິທີການວິໄຈ Principle of Research 3(1-2-3)
410 ET 321 ເສດຖາມິຕິ 1 Econometric 1 3(2-2-0)
410 PE 320 ເສດຖະສາດພາກລັດ Public Economics 3(1-2-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
410 ET 412 ເສດຖາມິຕິ 2 Econometric 2 3(2-2-0)
410 LP 410 ເສດຖະສາດ - ແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນ Labor and Population Economics 3(1-2-3)
410 EP 410 ນະໂຍບາຍເສດຖະກີດ Economics Policy 3(1-2-3)
410 EE 410 ເສດຖະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ Environmental Economics 3(1-2-3)
410 IFM 410 ຕະຫຼາດການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ International Financial Market 3(2-2-0)
420 ES 410 ວິຊາເລືອກ Elective Subject 3(2-2-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
410 WE 420 ເສດຖະກິດໂລກ World Economy 3(1-2-3)
410 EII 420 ເສດຖະສາດການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ Economics International Investment 3(1-2-3)
400 IN 420 ຝຶກງານ Internship 2(0-0-6)
400 FP 420 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Project Report 4(0-2-9)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັ້ດສູດ ເສດຖະສາດ ປະລິນຍາຕີ
 
Scroll to Top