ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັ້ກສູດ ການທ່ອງທ່ຽວ-ບໍລິການ ອະນຸປະລິນຍາ
ພາກວິຊາ ທ່ອງທ່ຽວບໍລິການ
Department of Tourism
ຄສຄ    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
Faculty of Economics
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110 EL 110 ພາສາອັງກິດ English Language 2(0-4-0)
720 LS 110 ລາວສຶກສາ Lao Study 2(2-0-0)
640 CP 110 ຄອມພິວເຕີ Computer 2(0-4-0)
430 LC 110 ລາວວັດທະນະທຳ Lao Culture 2(2-0-0)
200 EV 110 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environment 2(2-0-0)
430 GG 110 ພູມສາດທົ່ວໄປ General Geography 3(2-2-0)
720 HI 110 ປະຫວັດສາດ Lao History 2(2-0-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
430 IHT 120 ໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເບື້ອງຕົ້ນ Introduction of Hotel & Tourism 3(2-2-0)
430 ETS 121 ພາສາອັງກິດສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ 1 English for Tourism 1 2(0-4-0)
410 IE 120 ເສດຖະສາດເບື້ອງຕົ້ນ Introduction of Economics 3(2-2-0)
430 PB 120 ຈິດຕະວິທະຍາທຸລະກິດ Psychology for Business 2(2-0-0)
420 MG 120 ການຄຸ້ມຄອງເບື້ອງຕົ້ນ Introduction Management 3(2-2-0)
410 GAC 121 ການບັນຊີທົ່ວໄປ 1 General Accounting 1 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
430 TL 210 ກົດໝາຍທ່ອງທ່ຽວ Tourism Law 2(2-0-0)
430 ETS 212 ພາສາອັງກິດສຳລັບທ່ອງທ່ຽວ 2 English for Tourism 2 2(0-4-0)
430 TM 210 ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Management 3(1-2-2)
430 TB 210 ພຶດຕິກຳການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Behavior 3(1-2-2)
430 AH 210 ບັນຊີໂຮງແຮມ Accounting of Hotel 3(2-2-0)
430 MH 210 ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ Hotel Management 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
430 ETS 223 ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ 3 English for Tourism 3 2(0-6-0)
430 TS 220 ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Service 3(2-2-0)
430 GT 220 ພູມສາດທ່ອງທ່ຽວ Geography of Tourism 3(2-2-0)
310 BL 220 ກົດໝາຍທຸລະກິດ Business Law 2(2-0-0)
430 BC 220 ສື່ສານທຸລະກິດ Business Communication 2(2-0-0)
420 HRM 220 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ Human Resource Management 3(2-2-0)
430 HS 220 ການບໍລິການໂຮງແຮມ Hotel Service 3(1-2-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
430 MKT 310 ການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ Marketing for Tourism 3(2-2-0)
430 TRM 310 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Resource Management 3(2-2-0)
430 ET 310 ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ Eco Tourism 3(2-2-0)
430 SC 310 ເລຂານຸການ Secretary 3(2-2-0)
430 TPD 310 ການວາງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Planning and Development 3(2-2-0)
730 HR 310 ມະນຸດສຳພັນ Human Relation 2(2-0-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
310 TL 320 ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ Taxes Law 2(2-0-0)
430 TG 320 ຫຼັກການທ່ອງທ່ຽວ Tour Guiding 3(2-2-0)
430 ETS 324 ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ 4 English for Tourism 4 3(0-6-0)
430 F&B 320 ການບໍລິຫານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ Food & Beverage Management 3(2-2-0)
420 XX 320 ວິຊາເລືອກ Elective Subject 2(2-0-0)
400 IN 320 ການຝຶກງານ Internship 2(0-0-2)
430 FR 320 ການຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Final Report 4(0-0-12)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັ້ກສູດ ການທ່ອງທ່ຽວ-ບໍລິການ ອະນຸປະລິນຍາ
 
Scroll to Top