ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ປະລິນຍາຕີ
ພາກວິຊາ ທ່ອງທ່ຽວບໍລິການ
Department of Tourism
ຄສຄ    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
Faculty of Economics
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110 EL 111 ພາສາອັງກິດ 1 English 1 2(0-4-0)
720 LS 110 ລາວສຶກສາ Lao Study 2(2-0-0)
640 CP 111 ຄອມພິວເຕີ 1 Computer 1 2(0-4-0)
430 LC 110 ລາວວັດທະນະທຳ Lao Culture 2(2-0-0)
220 EV 110 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environment 2(2-0-0)
400 IE 110 ເສດຖະສາດເບື້ອງຕົ້ນ Introduction Economics 3(2-2-0)
420 GAC 111 ບັນຊີທົ່ວໄປ 1 General Accounting 1 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
430 IHT 120 ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມເບື້ອງຕົ້ນ Introductionof Tourism & Hotel 3(2-2-0)
400 EL 122 ພາສາອັງກິດ 2 English Language 2 2(0-4-0)
430 LT 120 ປະຫວັດສາດການທ່ອງທ່ຽວ Lao History of Tourism 2(1-2-0)
430 GT 120 ພູມສາດທ່ອງທ່ຽວ Geography of Tourism 3(2-2-0)
400 PB 120 ຈິດຕະວິທະຍາທຸລະກິດ Psychology for Business 2(2-0-0)
420 MG 120 ການຄຸ້ມຄອງເບື້ອງຕົ້ນ Introduction Management 3(2-2-0)
640 CP 122 ຄອມພິວເຕີ 2 Computer 2 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
430 TL 210 ກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Law 2(2-0-0)
430 ETS 211 ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ 1 English for Tourism 1 3(0-6-0)
640 CP 213 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 2(0-4-0)
430 BN 210 ການປະຖົມພະຍາບານ Basic Nurse 2(1-2-0)
130 ST 211 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 1 Statistic 1 3(2-2-0)
430 HT 210 ປະຫວັດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ History to Tourism 3(1-2-3)
430 IM 210 ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ Introduction Map for Tourism 2(2-0-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
430 ETS 222 ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ 2 English for Tourism 2 3(0-6-0)
400 ST 221 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 1 Statistic Apply 1 3(2-2-0)
430 BS 220 ທຸລະກິດສິນຄ້າທີ່ລະນຶກ Business of Souvenir 3(1-2-3)
430 IT 220 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ Information of Tourism 3(2-2-0)
730 HR 220 ມະນຸດສຳພັນ Human Relation 2(2-0-0)
430 TM 220 ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Management 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
430 TB 310 ພຶດຕິກຳນັກທ່ອງທ່ຽວ Tourism Behaviors 3(2-2-0)
430 TS 310 ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Service 3(1-2-3)
430 ETS 313 ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ 3 English for Tourism 3 3(0-6-0)
430 DP 310 ການພັດທະນາແລະອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວ Development & Preservation Tourism Recourses 3(2-2-0)
430 AT 310 ການຈັດການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ Administration Tourism 3(1-2-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
430 HRM 320 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ Human Recourse Management 3(2-2-0)
430 ET 320 ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ Human Recourse Management 3(1-2-3)
430 ETS 324 ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ English for Tourism 4 3(0-6-0)
420 LM 320 ບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ Logistic Management 3(2-2-0)
430 FT 320 ການເງິນທ່ອງທ່ຽວ Finance of Tourism 3(2-2-0)
430 BE 320 ຈັນຍາບັນທຸລະກິດ Business Ethic 2(2-0-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
430 PT 410 ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວລາວ Policy of Tourism 3(2-2-0)
430 ETS 415 ພາສາອັງກິດທ່ອງທ່ຽວ English for Tourism 5 3(0-6-0)
430 PDT 410 ການວາງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ Planning & Development fo Tourism 3(2-2-0)
420 SM 410 ການບໍລິຫານຍຸດທະສາດ Strategy Management 3(2-2-0)
430 TG 410 ຫຼັກການນຳທ່ຽວ Tour Guiding 3(1-2-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
0 ວິຊາເລືອກ Elective Subject 2(2-0-0)
400 PR 420 ການວິໄຈ Principle of Research 3(2-2-0)
430 MKT 420 ການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ Marketing for Tourism 3(2-2-0)
430 BC 420 ສື່ສານທຸລະກິດ Business Communication 2(2-0-0)
400 IN 420 ຝຶກງານ Intership 2(0-0-8)
430 FR 420 ການຂຽນ ແລະ ລານງານຈົບຊັ້ນ Final Report 4(0-2-9)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກສູດ ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ປະລິນຍາຕີ
 
Scroll to Top