ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາພາສາອັງກິດ
ພາກວິຊາຄູພາສາອັງກິດ
ຄສສ    
ຄະນະສຶກສາສາດ
Faculty of Education
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110GE122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 General English II 3(0-4-3)
110LS122 ທັກສະການຟັງ 2 Listening II 3(0-4-3)
200EV120 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environment 1(1-0-2)
730PO120 ການເມືອງ Political 2(2-0-0)
730PY120 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ General Psychogy 2(2-0-2)
130ST120 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Basic Statistics 2(1-2-0)
100HC120 ຫຼັກສູດ ມ.ປາຍ High School Curriculum 2(0-4-2)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
11OC211 ທັກສະການເວົ້າ 1 Oral Communication I 3(0-4-3)
110BG210 ໄວຍະກອນຂັ້ນຕົ້ນ Basic Grammar 3(2-2-0)
110PH211 ສັນທະສາດ 1 Phonitic I 2(2-2-2)
130RE210 ວິທິວິໄຈທາງການສຶກສາ Research in Education 2(2-0-2)
100GE210 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ General Education 2(2-0-2)
100TE210 ເຕັກໂນໂລຢີການສຶກສາ Technology Education 2(2-0-2)
100HM210 ບໍລິຫານສັບພະຍາກອນມະນຸດ Human Resource Management 2(2-0-2)
100PY210 ຈິດຕະວິທະຍາການພັດທະນາໄວຣຸ່ນ Teenage Development Psychology 2(2-0-2)
0 ປ້ອງກັນຊາດ Military Trainig ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
110PH222 ສັນທະສາດ 2 Phonetic II 3(2-2-2)
110PR220 ຫັດອ່ານແບບປະຕິບັດ Pratice Reading 3(0-4-3)
110BW220 ຫັດຂຽນຂັ້ນຕົ້ນ Basic Writing 3(0-4-3)
110OC222 ທັກສະການເວົ້າ 2 Oral Communication II 3(0-4-3)
100EM220 ບໍລິຫານການສຶກສາ Education Management 2(2-0-0)
100PS220 ຈິດຕະວິທະຍາວິຊາຊີບຄູ Pedagogy Psychology 3(2-2-0)
100PY220 ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາແລະການແນະແນວ Education Psychology 2(2-0-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
110WF311 ການປະກອບສ້າງຄຳສັບ 1 Word formation I 2(0-4-0)
110AG311 ໄວຍະກອນຂັ້ນສູງ 1 Advance Grammar I 3(2-2-0)
110LA310 ວັດທະນະທຳລາວ-ອາຊີ Lao Asian Culture 2(0-4-2)
110OC313 ທັກສະການເວົ້າ 3 Oral Communication III 2(0-4-2)
110CW310 ຫັດແຕ່ງ Composition Writing 3(0-4-3)
110CR310 ການອ່ານແບບວິຈານ Critical Reading 2(0-4-0)
110AIS311 ທັກສະແບບປະສົມປະສານ 1 Advaced Integrated Skills I 2(2-2-0)
100CA310 ວິເຄາະຫຼັກສູດ Curriculum Analysis 2(2-0-0)
110AG322 ໄວຍະກອນຂັ້ນສູງ 2 Advance Grammar II 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
110EE320 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະກິດ English for Economic 2(0-2-3)
100ME321 ວິທີສິດສອນພາສາອັງກິດ 1 Methodology 3(2-2-0)
110EW320 ບົດຂຽນນິພົນ Essay Wring 3(2-2-0)
110WF322 ການປະກອບສ້າງຄຳສັບ 2 Word Fomation II 2(0-4-2)
110AIS322 ທັກສະແບບປະສົມປະສານ 2 Advanced Integrated Skills II 3(2-2-0)
100PE320 ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ Pedagogy Experiences 3(2-2-0)
110CG410 ໄວຍະກອນຂັ້ນສົມທົບ Comparative Grammar 3(2-2-0)
110TW410 ການຂຽນບົດວິໄຈ Thesis Writing 2(2-0-2)
110EM410 ພາສາອັງກິດສຳລັບບໍລິຫານ English for Management 2(0-4-2)
110LF410 ຕຳນານແລະນະວະນີຍາຍ Legends and Folktales 2(0-4-0)
100ME410 ວິທີສິດສອນພາສາອັງກິດ 2 Methodology II 3(2-2-0)
110EST410 ພາສາສຳລັບວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ English for Sciences and Technology 2(0-4-2)
100ME410 ການວັດແລະການປະເມີນຜົນ Measurement Evaluation 2(2-0-2)
0 ວິຊາເລືອກ Selected Subject 3(2-2-2)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
110PT420 ຝຶກຫັດວິຊາຊີບຄູ Practice Teaching 2(0-30-0)
110WP420 ຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Writing Final Report 4(0-2-12)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະສຶກສາສາດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາພາສາອັງກິດ
 
Scroll to Top