ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329153
 

ຫຼັ້ກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ
ພາກວິຊາ ທ່ອງທ່ຽວບໍລິການ
Department of Tourism
ຄສຄ    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
Faculty of Economics
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
430 ETS 113 ພາສາອັງກິດສຳລັບທ່ອງທ່ຽວ 3 English for Tourism 3 2(0-6-0)
130 ST 111 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 1 Basic Statistic 1 3(2-2-0)
430 HT 110 ປະຫວັດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ History to Tourism 3(1-2-3)
430 IT 110 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ Tourism Management 2(2-0-0)
430 BN 110 ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ Basic Nurse 2(2-0-0)
430 MM 110 ການຈັດການປະຊຸມ Meeting Management 3(1-2-3)
430 IM 110 ຂໍ້ມູນດ້ານແຜນທີ່ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ Information Map for Tourism 2(2-0-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
430 EM 120 ການບໍລິຫານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂຮງແຮມ Environment in Hotel Man 3(1-2-3)
400 ST 121 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 1 Statistic Apply 1 3(2-2-0)
430 ETS 124 ພາສາອັງກິດສຳລັບທ່ອງທ່ຽວ 4 English for Tourism 3(0-6-0)
430 MM 120 ການຈັດການປະຊຸມ Meeting Management 3(1-2-3)
430 PT 120 ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວລາວ Policy of Tourism 2(2-0-0)
420 SM 120 ການບໍລິຫານຍຸດທະສາດ Strategy Management 2(2-0-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
430 EH 213 ພາສາອັງກິດສຳລັບໂຮງແຮມ 3 English for Hotel 3 2(0-4-0)
430 BE 210 ຈັນຍາບັນທຸລະກິດ Business Ethic 2(2-0-0)
420 LM 210 ການບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ Logistic Management 2(2-0-0)
430 PR 210 ການວິໄຈ Principle of Research 3(2-2-0)
430 FH 210 ການເງິນໂຮງແຮມ Hotel Finance 3(2-2-0)
430 AT 210 ການຈັດການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ Administration Tourism 3(1-2-3)
430 MKH 210 ການຕະຫຼາດໂຮງແຮມ Marketing of Hotel 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
xxx ວິຊາເລືອກ Elective Subject 2(2-0-0)
430 FT 220 ການເງິນທ່ອງທ່ຽວ Finance of Tourism 3(2-2-0)
430 MR 220 ການບໍລິຫານພັດທະຄານ Restaurant Management 3(1-2-3)
430 BS 220 ທຸລະກິດສິນຄ້າທີ່ລະນຶກ Business of Souvenir 3(1-2-3)
430 DP 220 ການພັດທະນາ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ Development and Preservation Tourism Recourses 3(2-2-0)
430 FR 220 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Project Report 4(0-0-12)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັ້ກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ
 
Scroll to Top