ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329153
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ການຄຸ້ມຄອງ
ພາກວິຊາ ການຄຸ້ມຄອງ
Department of Management
ຄສຄ    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
Faculty of Economics
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
410 IE 110 ເສດຖະສາດເບື້ອງຕົ້ນ Introduction Economics 3(2-2-0)
420 MG 110 ການຄຸ້ມຄອງເບື້ອງຕົ້ນ Introduction Management 3(2-2-0)
400 EV 110 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environment 2(2-0-0)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດ 1 English Language 1 1(0-2-0)
430 PY 110 ຈິດຕະວິທະຍາສຳລັບທຸລະກິດ Psychology for Business 2(2-0-0)
410 MAE 110 ເລກລຳດັບເສດຖະສາດ Mathematic for Economics 3(2-2-0)
400 ST 110 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Basic Statistic 3(2-2-0)
400 PES 110 ເສດຖະສາດການເມືອງ Political Economics 2(2-0-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
410 HE 120 ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດ History of Economics 2(2-0-0)
420 OM 120 ການບໍລິຫານຫ້ອງການ Office Management 2(2-0-0)
420 GAC 121 ການບັນຊີທົ່ວໄປ 1 General Accounting 1 3(2-2-0)
110 EL 122 ພາສາອັງກິດ 2 English Language 1 3(2-2-0)
310 EtL 120 ກົດໝາຍວິສະຫະກິດ Enterprise Law 2(0-4-0)
420 MK 121 ຫຼັກການຕະຫຼາດ 1 Principle of Marketing 1 3(2-2-0)
400 CP 121 ຄອມພິວເຕີ 1 Computer 1 2(0-4-0)
400 PL 120 ປັດສະຍາ Philosophy 2(2-0-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
420 EFM 211 ພາສາອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ 1 English for Management 1 2(0-4-0)
420 MK 212 ການຕະຫຼາດ 2 Marketing 2 3(2-2-0)
410 Ma 211 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 1 Macro-Economics 1 3(2-2-0)
410 Mi 211 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1 Micro-Economics 1 3(2-2-0)
400 CP 212 ຄອມພິວເຕີ 2 Computer 2 2(0-4-0)
420 AC 212 ການບັນຊີ 2 Accounting 2 3(2-2-0)
410 STA 211 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 1 Statistic Apply 1 3(2-2-0)
400 MP 210 ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ Military Practicing ບໍ່ມີໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
420 EFM 222 ພາສາອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ 2 English for Management 2 2(0-4-0)
420 QA 221 ການວິເຄາະທາງປະລິມານ Quantitative Analysis 3(2-2-0)
410 Ma 222 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 2 Macro-Economics 2 3(2-2-0)
410 Mi 222 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 2 Micro-Economics 2 3(2-2-0)
410 CP 223 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 2(0-4-0)
420 MAC 220 ການບັນຊີວິໄຈ Managemrial Accounting 3(2-2-0)
410 STA 222 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 2 Statistic Apply 2 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
410 CE 310 ເສດຖະສາດປຽບທຽບ Comparative Economics 3(1-2-3)
420 BF 310 ການເງິນທຸລະກິດ Business Finance 3(2-2-0)
420 LM 310 ການບໍລິຫານຂົນສົ່ງ Logistic Management 3(1-2-3)
430 TM 310 ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ Touricism Management 3(1-2-3)
420 EFM 313 ພາສາອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ 3 English of Management 3 2(0-4-0)
420 POM 310 ການບໍລິຫານ ແລະ ການປະຕິບັດ Production Operation Management 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
420 RM 320 ຫຼັກການວະໄຈ Research Methoudology 3(2-2-0)
420 BC 320 ການສື່ສານທຸລະກິດ Business Communication 2(2-0-0)
420 OB 320 ພຶດຕິກຳອົງການ Organization Behvior 3(2-2-0)
420 HRM 320 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ Human Resuorce Management 3(2-2-0)
420 ABM 320 ການບໍລິຫານທຸລະກິດກະຊິກຳ Agriculture of Business Management 3(1-2-3)
420 BFM 320 ການບໍລິຫານທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ Banking and Finance Management 3(2-2-0)
420 EFM 324 ພາສາອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ 4 English of Management 4 2(0-4-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
420 SBM 410 ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ Small Business Management 3(1-2-3)
420 IBM 410 ການບໍລິຫານທຸລະກິດລະຫວ່າງຊາດ International Business Management 3(2-2-0)
420 IM 410 ການຕະຫຼາດລະຫວ່າງປະເທດ International Maketing 3(2-2-0)
420 MIS 410 ການບໍລິຫານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Management Information System 3(1-2-3)
420 AF 410 ການເງິນຂັ້ນສູງ Advanced Finance 3(2-2-0)
420 SM 410 ການບໍລິຫານຍຸດທະສາດ Strategie Management 3(2-2-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
420 BE 420 ຈັນຍາບັນສຳລັບທຸລະກິດ Business Ethies 3(2-2-0)
420 PM 420 ການບໍລິຫານໂຄງການ Project Management 3(2-2-0)
420 IN 420 ການຝຶກງານ Intership 2(0-0-6)
420 FP 420 ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Final Project Report 4(0-2-9)
420 ES 420 ວິຊາເລືອກ Elective Subject 3(2-2-0)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ການຄຸ້ມຄອງ
 
Scroll to Top