ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329154
 

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງ ຄຸ້ມຄອງ
ພາກວິຊາ ການຄຸ້ມຄອງ
Department of Management
ຄສຄ    
ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
Faculty of Economics
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
420 EFM 112 ພາສາອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ 2 English for Management 2 2(0-4-0)
420 CP 113 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 2(0-4-0)
410 Ma 111 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 1 Macro-Economics 1 3(2-2-0)
410 Mi 111 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1 Micro-Economics 1 3(2-2-0)
410 STA 111 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 1 Statistic Apply1 3(2-2-0)
420 MAC 110 ການບັນຊີວິໄຈ Managerial Accounting 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
420 EFM 123 ພາສາອັງກິດສຳລັບບໍລິຫານ 3 English for Management 3 2(0-4-0)
420 POM 120 ການບໍລິຫານ ແລະ ການປະຕິບັດການ Production Operation Management 3(1-2-3)
410 Ma 112 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 2 Macro Economics 2 3(2-2-0)
410 Mi 122 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 2 Micro Economics 2 3(2-2-0)
410 STA 122 ສະຖິຕິນຳໃຊ້ 2 Statistic Apply 2 3(2-2-0)
420 MIS 120 ການບໍລິຫານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Management Accounting 3(1-2-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
420 EFM 214 ພາສາອັງກິດສຳລັບບໍລິຫານ 4 English for Management 4 2(0-4-0)
420 PM 210 ການບໍລິຫານໂຄງການ Project Management 3(1-2-3)
420 HRM 210 ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ Human Resource Management 3(1-2-3)
420 RM 210 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ Resourch Methodology 3(2-2-0)
420 IBM 210 ການບໍລິຫານທຸລະກິດລະຫວ່າງຊາດ International Business Management 3(2-2-0)
420 AF 210 ການເງິນຂັ້ນສູງ Advanced Finance 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
420 SBM 220 ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ Small Business Management 3(1-2-3)
420 BFM 220 ການບໍລິຫານທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ Banking and Finance Management 3(2-2-0)
420 IM 220 ການຕະຫຼາດລະຫວ່າງປະເທດ International Marketing 3(2-2-0)
420 ES 220 ວິຊາເລືອກ Elective Subject 2(2-0-0)
420 FP 220 ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Final Project Report 4(0-2-9)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງ ຄຸ້ມຄອງ
 
Scroll to Top