ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329155
 

ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິນຍາ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
ຄວສ    
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
Faculty of Engineering
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
510 EL 111 ພາສາອັງກິດ 1 General English 2(2-0-0)
520 EMA 111 ຄະນິດສາດວິສາວະກຳ Engineering Mathematics 1 3(3-1-0)
610 PH 111 ຟີຊິກ Physics 2(2-0-0)
520 CT 111 ທິດສະດີວົງຈອນໄຟຟ້າ 1 Circuit Theories 1 2(0-4-1)
410 GA 110 ການບັນຊີ General Accounting 2(0-4-0)
520 ED 110 ວິສາວະກຳແຕ້ມແບບ Engineering Drawing 3(2-2-0)
640 CP 111 ຄອມພິວເຕີ Fundationtal of Computer 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
120 EL 122 ພາສາອັງກິດເພື່ອການສື່ສານ English for Communication 2(0-4-0)
520 EMA 122 ຄະນິດສາດວິສະວະກຳ 2 Engineering Mathematics 2 3(2-2-0)
520 CT 122 ທິດສະດີວົງຈອນໄຟຟ້າ 2 Circuit Theories 2 3(2-2-0)
520 EPH 122 ຟີຊິກໄຟຟ້າ Electrical Physics 3(2-2-0)
520 EM 120 ທິດສະດີທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ Electromagnetic Field Theory 3(2-2-0)
520 CPD 120 ຄອມພິວເຕີແຕ້ມແບບ Computer Design 2(0-4-0)
520 SV 120 ສຳຫຼວດ Survey 1(1-0-2)
520 WT 120 ການຝຶກນາຍຊ່າງ Woorkshop Practice 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
120 EL 213 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກພື້ນຖານ Basic Technical English 2(0-4-0)
520 EC 211 ຫັນປ່ຽນພະລັງງານເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ 1 Electromechanical Energy Conversion 1 3(2-2-0)
520 DC 210 ພື້ນຖານວົງຈອນດີຈີຕອນ Fundamental of Digital Circuit 3(2-2-0)
520 EN 211 ພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກ Fundamental of Digital Electronics 3(2-2-0)
520 SS 210 ສັນຍານ ແລະ ລະບົບ Signinals and System 2(1-2-2)
520 EC 210 ວິສະວະກຳການສື່ສານເບຶ້ອງຕົ້ນ Introduction to Communication Enginerring 3(2-2-0)
0 ການຝຶກຫັດງານພື້ນຖານ (ໃຊ້ເວລາບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 4 ອາທິດ) ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
520 EC 222 ຫັນປ່ຽນພະລັງງານເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ 2 Electromechanical Energy Conversion 2 3(2-2-0)
520 MI 220 ການວັດທາງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກ Electrical Measurement and Instrumentation 2(1-2-2)
520 EN 222 ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ Electronics Engineering 3(2-2-0)
520 CS 220 ລະບົບຄວບຄຸມພື້ນຖານ Fundamental of Control Systems 3(2-2-0)
520 PS 220 ລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ Power System 3(2-2-0)
520 EP 220 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີຍ່ອຍ Electric Power Plant and Substation 3(2-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
520 ED 310 ການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໄຟຟ້າ Electric Drives 3(2-2-0)
520 PE 313 ເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ Power Electronics 3(3-0-0)
520 PP 310 ພື້ນຖານການປ້ອງກັນລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ Basic Electric Power System Protection 3(3-0-0)
520 ESD 310 ພື້ນຖານການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າ Basic Electrical System Design 3(2-2-0)
520 ME 310 ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ Electrical Material and Equipments 2(1-0-3)
520 EV 310 ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ Environment Engineering 2(1-2-0)
520 FP 311 ສະເໜີຫົວຂໍ້ບົດໂຄງການຈັບຊັ້ນ Pre - Project 1(1-0-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
520 PS 320 ພື້ນຖານການວິເຄາະລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ Basic Electric Power System Analysis 4(2-2-3)
520 IMC 320 ອຸດສະຫະກຳການຄວບຄູມເຄິງອັດຕະໂນມັດ Industrial Manual Control 3(2-2-0)
520 RE 320 ພະລັງງານໝູນວຽນ Renewable Energy 3(2-0-3)
520 xxx xxx ວິຊາເລືອກ 3(2-2-0)
520 FP 322 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Project 3(2-0-6)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
0 ສຳລັບການຝຶກຫັດງານພາກສະໜາມ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ (ໃຊ້ເວລາບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1 ເດືອນ) ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິນຍາ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
 
Scroll to Top