ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329156
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
ຄວສ    
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
Faculty of Engineering
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
120 EL 111 ພາສາອັງກິດ 1 English 1 2(2-0-0)
730 PO 110 ການເມືອງ Politics 3(3-1-0)
120 ST 110 ເລກສະຖິຕິ Statistics 2(2-0-0)
610 PH 110 ຟີຊິກສາດ Physics 2(0-4-1)
520 FE 110 ພື້ນຖານໄຟຟ້າ Fundamental of Electrical 2(0-4-0)
420 GA 110 ບັນຊີທົ່ວໄປ General Accounting 3(2-2-0)
640 CP 111 ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ Fundamental of Computer 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
120 EL 122 ພາສາອັງກິດ 2 English 2 2(0-4-0)
520 MA 121 ຄະນິດສາດວິາະວະກຳ 1 Engineering Mathematics 1 3(2-2-0)
520 CA 121 ການວິເຄາະວົງຈອນໄຟຟ້າ 1 Electric Circuit Analysis 1 3(2-2-0)
520 EMI 120 ກົນລະສາດວິສະວະກຳ Engineering Mechanic 2(2-0-0)
520 SM 120 ທົນທານວັດຖຸ Strength Materials 2(2-0-0)
520 ME 120 ວັດສະດຸວິສະວະກຳ Engineering Materails 2(2-0-0)
520 ED 111 ແຕ້ມແບບວິສະວະກຳ Engineering Drawing 2(2-0-2)
520 WT 120 ການຝຶກນາຍຊ່າງ Workshop Practice 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
120 EL 213 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ 1 Technical English 1 2(0-4-0)
520 EMA 212 ຄະນິດສາດວິສະວະກຳ 2 Engineering Mathematics 2 3(2-2-0)
520 CA 212 ການວິເຄາະວົງຈອນໄຟຟ້າ 2 Electric Circuit Analysis 2 3(2-2-0)
520 EC 211 ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ 1 Electric Mechin 1 3(2-2-0)
520 EN 211 ພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກ Fundamental of Electronics 3(2-2-0)
520 EM 211 ທິດສະດີທົ່ງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ Electromagnetic Field Theory 3(2-2-0)
520 LAB 211 ປະຕິບັດ 1 Laboratory 1 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
120 EL 224 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ 2 Technical English 2 2(0-4-0)
520 EC 222 ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ 2 Electric Machine 2 3(2-2-0)
520 MI 220 ການວັດທາງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກ Electrical Measurement and Instrumentation 2(2-1-0)
520 SS 220 ສັນຍານ ແລະ ລະບົບ Signals and System 2(2-0-2)
520 DC 220 ວົງຈອນດີຈີຕອນ Digital Circuit 3(2-2-0)
520 EN 222 ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ Electronics Engineering 3(2-2-0)
520 CP 222 ການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີເບື້ອງຕົ້ນ Basic Computer Programing 3(2-2-0)
0 ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
520 PS 310 ລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ Power System 3(2-2-2)
520 CS 311 ລະບົບຄວບຄຸມ 1 Control System 1 3(2-2-0)
520 PE 313 ເອເລັກໂຕຣນິກກຳລັງ 1 Power Electronics 1 3(2-2-0)
520 MP 310 ໄມໂຄຣໂປຣເຊັດເຊີ Microprocessors 3(2-2-0)
520 EC 310 ວິສະວະກຳການສື່ສານ Communication Engineering 3(2-2-0)
520 LAB 312 ປະຕິບັດ 2 Laboratory 2 1(0-0-3)
0 ສຳລັບການຝຶກຫັດງານພື້ນຖານ ຊ່ວງພັກພາກຮຽນທີ 1 ຂອງປີ 3 ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
520 ED 320 ການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໄຟຟ້າ Electric Drivers 3(2-2-0)
520 CS 322 ລະບົບຄວບຄຸມ 2 Control System 2 3(2-2-0)
520 EPS 320 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີຍ່ອຍ Electric Power Plant and Substation 3(2-2-0)
520 PP 320 ການປ້ອງກັນລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ Electric Power System Protection 3(2-2-0)
520 MN 320 ວິສະວະກຳການຄຸ້ມຄອງ Engineering Management 2(2-0-0)
520 CPD 322 ຄອມພິວເຕີແຕ້ມແບບ Computer Design 2(0-4-0)
520 SV 320 ສຳຫຼວດ Survey 1(1-0-2)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
520 SM 410 ສຳມະນາ Seminar 1(1-0-0)
520 PSA 411 ການວິເຄາະລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ 1 Electric Power System Analysis 1 3(2-2-0)
520 ED 410 ການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າ Electrical System Design 3(2-2-0)
520 IAC 410 ອຸດສະຫະກຳການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ Industrial Automatic Control 3(2-2-0)
520 RE 410 ພະລັງງານໝູນວຽນ Renewable Energy 2(2-0-2)
520 ME 410 ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ Electrical Material and Equipments 2(2-0-0)
520 FP 411 ສະເໜີຫົວບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Pre - Project 2(0-0-6)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
0 ສຳລັບການຝຶກຫັດງານພາກສະໜາມ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຂຽນບົດໂ ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
520 PSA 422 ການວິເຄາະລະບົບໄຟຟ້າກຳລັງ 2 Electric Power System Analysis 2 3(2-2-0)
520 HV 420 ວິສະວະກຳໄຟຟ້າແຮງສູງ High Voltage Engineering 3(2-2-0)
520 EIL 420 ວິສະວະກຳແສງສະຫວ່າງ Illumination Engineering 2(2-0-0)
520 EV 420 ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ Environment Engineering 2(2-0-0)
520 xxx xxx ວິຊາເລືອກ 3(2-2-0)
520 FP 422 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Project 4(0-4-6)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
 
Scroll to Top