ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329157
 

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງ ວິສະວະກຳໂຍທາ
ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໂຍທາ
ຄວສ    
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
Faculty of Engineering
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110 EL 111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ English Language 2(0-4-0)
510 EV 110 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environmental 2(2-0-2)
520 EE 111 ພື້ນຖານວິສະວະກຳໄຟຟ້າ Basic Electrical Engineering 2(2-0-0)
520 MA 111 ຄະນິດສາດວິສະວະກຳ Mathematic Engineering 3(2-2-0)
520 CP 103 ຄອມພິວເຕີແຕ້ມແບບ Auto CAD 3(1-4-0)
510 EM 107 ກົນລະສາດວິສະວະກຳ Engineering Mechanics 3(2-2-0)
510 SV 109 ສຳຫຼວດ Servey 2(1-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
510 SM 113 ກຳລັງວັດສະດຸ Strength of Material 3(2-2-1)
510 SA 130 ວິເຄາະໂຄງສ້າງ Structure Analysis 3(2-2-0)
510 HM 107 ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທາງ Highway Material 4(2-2-2)
510 MGA 143 ວິສະວະກຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສັນຍາກໍ່ສ້າງ 3(3-0-2)
110 EL 112 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ 2(0-4-0)
510 ST 224 ອອກແບບໂຄງສ້າງໄມ້ ແລະ ເຫຼັກ Steel & Timber Design 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
510 HE 231 ວິສະວະກຳທາງ Highway Engineering 3(3-1-1)
510 BE 231 ວິສະວະກຳຂົວ Bridge Engineering 3(3-0-1)
510 AE 240 ວິສະວະກຳເດີ່ນບິນ Airport Engineering 3(3-0-2)
510 TE 220 ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ Transportation Engineering 3(3-0-2)
510 RT 240 ວິສະວະກຳອຸໂມງ Tunnels Engineering 3(3-0-2)
510 MG 231 ບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງ construction Managerment 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
510 TM 239 ບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ Transportation Managerment 3(3-1-1)
510 RC 223 ອອກແບບຄອນກຣີດເສີມເຫຼັກ Reinforced Concrete Design 3(3-0-1)
510 FD 225 ອອກແບບຮາກຖານ Fuondation Design 3(3-0-2)
510 EC 220 ວິຊາເລືອກ Elective Course 3(3-0-2)
510 FP 220 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Project 3(3-0-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງ ວິສະວະກຳໂຍທາ
 
Scroll to Top