ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329158
 

ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິນຍາ ວິສະວະກຳໂຍທາ
ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໂຍທາ
ຄວສ    
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
Faculty of Engineering
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
520 MA 110 ຄະນິດສາດ ວິສະວະກຳ 2(2-0-0)
110 EL 111 ພາສາອັັງກິດ 2(0-4-0)
640 CP 111 ຄອມພິວເຕີ Computer 2(0-4-0)
510 EM 110 ກົນລະສາດວິສະວະກຳ 1 3(3-0-0)
510 DG 110 ເລຂາປະພັນ 2(1-2-0)
510 GA 101 ບັນຊີ 2(2-0-0)
610 PH 115 ຟີຊິກສາດ 2(2-1-0)
510 FM 110 ກົນລະສາດທາດແຫຼວ + Lab 4(3-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
510 SV 121 ວັດແທກ 1 2(1-2-0)
510 EG 110 ທໍລະນີວິທະຍາ 2(1-3-0)
510 ED1 121 ແຕ້ມວະສະວະກຳ 1 2(0-4-0)
510 HD 120 ຊົນລະສາດ + Lab 3(2-0-3)
510 CT 120 ຄອນກຣີດເຕັກໂນໂລຢີ 3(3-0-0)
510 EV 120 ສິ່ງແວດລ້ອມ 2(2-0-0)
510 EL 102 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ 1 2(0-4-0)
510 SML 120 ກົນຈັກດິນ + Lab 3(2-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
510 ED2 212 ແຕ້ມວິສະວະກຳ 2 2(0-4-0)
510 CE 210 ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງ 2(1-2-0)
510 SV 212 ວັດແທກ 2 2(1-3-0)
101 EL 201 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ 2 2(0-4-0)
510 RD 211 ອອກແບບທາງ 1 3(2-2-0)
510 SA 211 ວິເຄາະໂຄງສ້າງ 1 3(2-2-0)
510 BD 211 ອອກແບບຂົວ 1 3(2-2-0)
510 SM 120 ທົນທານວັດຖຸ 2(1-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
510 RD 222 ອອກແບບທາງ 2 3(2-2-0)
510RDT210 ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 2(0-4-0)
510 BD 222 ອອກແບບຂົວ 2 3(2-2-0)
510 MT 220 ວັດສະດຸ + ການທົດສອບ 3(2-0-3)
510 TE 221 ວິສະວະກຳຈາລະຈອນ 2(2-0-0)
510 SA 222 ວິເຄາະໂຄງສ້າງ 2 3(2-2-0)
510 HY 220 ອຸທົກວິທະຍາ 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
510 CM 310 ການບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງ 2(2-0-0)
510 RML 220 ວັດສະດຸທາງ + ການທົດສອບ 3(2-0-3)
510 CP 303 ຄອມພິວເຕີແຕ້ມແບບ 2(0-4-0)
510 ST 310 ໂຄງສ້າງໄມ້ ແລະ ເຫຼັກ 2(1-2-0)
510 FD 310 ອອກແບບຮາກຖານ 3(2-2-0)
510 TE 312 ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ 2(2-1-0)
510 RC 310 ຄອນກຣີດເສີມເຫຼັກ 3(2-2-0)
510 xxx xxx ວິຊາເລືອກ (Elective Course) 2(1-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
509 FP 320 Final Project 4(4-0-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິນຍາ ວິສະວະກຳໂຍທາ
 
Scroll to Top