ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329159
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳໂຍທາ
ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳໂຍທາ
ຄວສ    
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
Faculty of Engineering
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
730 PO 111 ການເມືອງ Politics 2(2-0-0)
520 MA 111 ຄະນິດສາດວິສະວະກຳ Mathematic Engineering 3(3-1-0)
410 GA 111 ການບັນຊີທົ່ວໄປ General Accounting 2(2-0-0)
510 DG 110 ເລຂາປະພັນ 2(0-4-1)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ Englis Language 2(0-4-0)
640 CP 111 ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ Basic Computer 3(2-2-0)
520 EE 111 ພື້ນຖານວິສະວະກຳໄຟຟ້າ Basic Electrical Engineering 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
510 EM 121 ກົນລະສາດວິສະວະກຳ 1 Engineering Mechanics1 3(2-2-0)
510 ED 121 ແຕ້ມແບບວິສະວະກຳ 1 Engineering Drawing 1 3(2-0-3)
510 EL 102 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ 1 Technical English Language 2(0-4-0)
510 SM1 121 ກຳລັງວັດສະດຸ 1 Strength of Material 3(2-2-0)
510 FM 121 ກົນລະສາດທາດແຫຼວ Fluid Mechanics 3(3-0-1)
510 EG 120 ທໍລະນີວິທະຍາ Geology 3(2-0-3)
510 FML 120 ກົນລະສາດທາດແຫຼວ (ພາກປະຕິບັດ) Fluid Mechanics Lab 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
510 EM2 212 ກົນລະສາດວິສະວະກຳ 2 Engineering Mechanics2 3(2-2-0)
510 SV1 211 ສຳຫຼວດ 1 Surveying 1 3(2-0-3)
510 CM 210 ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Construction Material 3(2-2-0)
510 SM2 212 ກຳລັງວັດສະດຸ 2 Strength of Materials 2 3(2-2-0)
510 EL 103 ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ 2 English Technical Language 2(0-4-0)
510 HL 210 ຊົນລະສາດ Hydrolic 3(3-0-1)
510 EV 210 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environnement 2(2-0-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
510 HD 220 ອຸທົກວິທະຍາ Hydrology 3(2-2-0)
510 SV2 222 ສຳຫຼວດ 2 Surveying 2 3(2-0-3)
510 SA 221 ວິເຄາະໂຄງສ້າງ 1 Structure Analysis 3(2-2-0)
510 SM 220 ກົນລະສາດດິນ Soil Mechanics 3(2-0-3)
510 HE 221 ວິສະວະກຳທາງ 1 Highway 1 3(2-2-0)
510 BE 221 ວິສະວະກຳຂົວ 1 Bridge Engineering 1 3(2-2-0)
0 ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
510 TC 310 ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ Technology Construction 3(2-2-0)
510 HM 310 ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທາງ Highway Matcrail 3(3-0-0)
510 MT 310 ທົດລອງວັດສະດຸທາງ Matcrail Testing 1(1-0-3)
510 SA 312 ວິເຄາະໂຄງສ້າງທາງ 2 Structure Analysis 2 3(2-2-0)
510 BE 312 ວິສະວະກຳຂົວ 2 Bridge Engineering 2 3(2-2-0)
510 HE2 312 ວິສະວະກຳທາງ 2 Highway 2 3(2-2-0)
510 TE 311 ວິສະວະກຳຈໍລະຈອນ Traffic Engineering 3(3-0-0)
0 ສຳລັບການຝຶກຫັດງານພື້ນຖານ ຊ່ວງພັກພາກຮຽນທີ 1 ຂອງປີ 3 ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
510 RC 321 ອອກແບບຄອນກຣີດເສີມເຫຼັກ 1 Reinforced Concrete Design 1 3(2-2-0)
510 MG 410 ວິສະວະກຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສັນຍາກໍ່ສ້າງ 3(2-2-0)
510 AE 320 ວິສະວະກຳເດີ່ນບິນ Airport Engineering 3(2-2-0)
510 TE 322 ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ Transportation Engineering 3(3-0-1)
510 RT 320 ວິສະວະກຳທາງອຸມົງ 3(2-2-0)
510 CT 320 ຄອນກຣີດເຕັກໂນໂລຢີ Concrete Technology 3(2-0-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
510 RC 412 ອອກແບບຄອນກຣີດເສີມເຫຼັກ 2 Reinforced Conrete Design 2 3(2-2-0)
510 ST 410 ອອກແບບໂຄງສ້າງໄມ້ ແລະ ເຫຼັກ Steel & Timber Structure 3(1-2-0)
510 FD 420 ອອກແບບຮາກຖານ Foundation Design 3(2-2-0)
510 MGC 320 ບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງ Managerment 3(2-2-0)
510 MT 410 ບໍລິຫານການຂົນສົ່ງ Transportation Managerment 3(3-0-0)
510 CP 412 ຄອມພິວເຕີແຕ້ມແບບ Auto CAD 2(1-3-0)
510 xxx xxx ວິຊາເລືອກ Elective Course 3(2-2-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
510 FP 447 ຄະນິດສາດວິສະວະກຳ Final Project 6(6-0-0)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກຳໂຍທາ
 
Scroll to Top