ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329159
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ເຄມີສາດ
ເຄມີສາດ
ຄວທ    
ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ
Faculty of Science
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110GE111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 2(0-4-0)
100PE111 ພາລະສຶກສາ 1(1-0-2)
200EV111 ສິ່ງແວດລ້ອມ 1(1-0-2)
620CH111 ເຄມີສາດ 1 3(3-0-0)
620CL111 ທົດລອງເຄມີສາດ 1 1(0-3-0)
610PH111 ຟີຊິກສາດ 1 3(3-0-0)
610PL111 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 1 1(0-3-0)
720LS111 ລາວສຶກສາ 2(2-0-0)
620CS111 ຄວາມປອດໄພທາງເຄມີ 2(2-0-2)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110GE122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 2(0-4-0)
620CH122 ເຄມີສາດ 2 3(3-0-0)
620CL122 ທົດລອງເຄມີສາດ 2 1(0-3-0)
610PH122 ຟີຊິກສາດ 2 3(3-0-2)
630BI121 ຊີວະວິທະຍາ 3(3-0-0)
630BL121 ທົດລອງຊີວະວິທະຍາ 1(0-3-0)
640ST121 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 3(2-2-0)
640CP121 ຄອມພິວເຕີ 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
620EL211 ພາສາອັງກິດສຳລັບເຄມີ 1 2(0-4-0)
620ICH211 ເຄມີອະນົງຄະທາດ 1 3(3-0-0)
620ICL211 ທົດລອງເຄມີອະນົງຄະທາດ 1 1(0-3-0)
620PR211 ໂປຣແກຣມສຳລັບເຄມີສາດ 3(2-2-0)
640CA211 ແຄນຄູລັດສ໌ 3(2-2-0)
620PCH211 ເຄມີຟີຊິກ 1 3(3-0-0)
620PCL211 ທົດລອງເຄມີຟີຊິກ 1 1(0-3-0)
620xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກບັງຄັບ 2(2-0-2)
xxxMIxxx ປ້ອງກັນຊາດ ບໍ່ມີໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
620EL222 ພາສາອັງກິດສຳລັບເຄມີສາດ 2 2(0-4-0)
620ICH222 ເຄມີອະນົງຄະທາດ 2 3(3-0-0)
620ICL222 ທົດລອງເຄມີອະນົງຄະທາດ 2 1(0-3-0)
620MC221 ຄະນິດສາດສຳລັບເຄມີ 3(2-2-0)
620PCH222 ເຄມີຟີຊິກ 2 3(3-0-0)
620PCL222 ທົດລອງເຄມີຟີຊິກ 2 1(0-3-0)
620BCH221 ຊີວະເຄມີ 1 3(3-0-0)
620BCL221 ທົດລອງຊີວະເຄມີ 1 1(0-3-0)
620xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກບັງຄັບ 2(2-0-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
620OCH311 ເຄມີອົງຄະທາດ 1 3(3-0-0)
620OCL311 ທົດລອງເຄມີອົງຄະທາດ 1 1(0-3-0)
620BCH312 ຊີວະເຄມີ 2 3(3-0-0)
620BCL312 ທົດລອງຊີວະເຄມີ 2 1(0-3-0)
620ACH311 ເຄມີວິເຄາະ 1 3(3-0-0)
620ACL311 ທົດລອງເຄມີວິເຄາະ 1 1(0-3-0)
730HR311 ມະນຸດສຳພັນ 2(2-0-0)
620RM311 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ 2(2-0-0)
620xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກບັງຄັບ 2(2-0-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
620OCH322 ເຄມີອົງຄະທາດ 2 3(3-0-0)
620OCL322 ທົດລອງເຄມອົງຄະທາດ 2 1(0-3-0)
620ACH322 ເຄມີວິເຄາະ 2 3(3-0-0)
620ACL322 ທົດລອງເຄມີວິເຄາະ 2 1(0-3-0)
620AOC321 ເຄມີອົງຄະທາດຂັ້ນສູງ 3(3-0-0)
620SE321 ສຳມະນາ 1 1(0-3-0)
620WEC321 ການລົງຝຶກງານ 1(0-3-1)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
620IA411 ວິເຄາະໃຊ້ເຄື່ອງມື 3(3-0-0)
620IAL411 ທົດລອງວິເຄາະໃຊ້ເຄື່ອງມື 1(0-3-0)
620OCH411 ເຄມີສັງເຄາະອົງຄະທາດ 3(3-0-0)
730PO411 ການເມືອງ 2(2-0-0)
620SE411 ສຳມະນາ 2 1(0-3-0)
620xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກບັງຄັບ 2(2-0-2)
620xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກບັງຄັບ 2(2-0-2)
620xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກບັງຄັບ 2(2-0-2)
xxxABxxx ວິຊາເລືອກເສລີ 3(3-0-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
620AS421 ເງົາກະຈາຍອາຕອມ 3(3-0-0)
620FP421 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6(0-0-3)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ເຄມີສາດ
 
Scroll to Top