ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329159
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ຟີຊິກສາດ
ຟີຊິກສາດ
ຄວທ    
ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ
Faculty of Science
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110GE111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 2(0-4-0)
100PE111 ພາລະສຶກສາ 1(1-0-2)
640ST111 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 3(2-2-0)
200EV111 ສິ່ງແວດລ້ອມ 1(1-0-2)
610PH111 ຟີຊິກສາດ 1 3(3-0-0)
610PHL111 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 1 1(0-3-0)
620CH111 ເຄມີສາດ 1 3(3-0-0)
620CL111 ທົດລອງເຄມີສາດ 1 1(0-3-0)
640CA111 ແຄນຄູລັດສ໌ 1 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110GE122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 2(0-4-0)
720LS121 ລາວສຶກສາ 2(2-0-0)
640CP121 ຄອມພິວເຕີ 2(0-4-0)
620CH122 ເຄມີສາດ 2 3(3-0-0)
620CL122 ທົດລອງເຄມີສາດ 2 1(0-3-0)
610PH122 ຟີຊິກສາດ 2 3(3-0-0)
610PHL122 ທົດລອງຟີຊິກສາດ 2 1(0-3-0)
640CA122 ແຄນຄູລັດສ໌ 2 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
610EL211 ພາສາອັງກິດສຳລັບຟີຊິກ 1 2(0-4-0)
610EM211 ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ 1 3(2-2-0)
610ME211 ກົນລະສາດ 1 3(2-2-0)
610ET211 ອີເລັກໂທຣນິກ 1 3(2-2-0)
610EC211 ໄຟຟ້າ 1 3(2-2-0)
630BI211 ຊີວະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2(2-0-0)
630BL211 ທົດລອງຊີວະວິທະຍາທົ່ວໄປ 1(0-2-0)
xxxxxxx ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ມີໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
610EL222 ພາສາອັງກິດສຳລັບຟີຊິກ 2 2(0-4-0)
610EC222 ໄຟຟ້າ 2 3(2-2-0)
610MP221 ຄະນິດສາດສຳລັບຟີຊິກ 3(2-2-0)
610ME222 ກົນລະສາດ 2 3(2-2-0)
610TM221 ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ທິດສະດີເຄື່ອນ 3(2-2-0)
610TML221 ທົດລອງຄວາມຮ້ອນ 1(0-3-0)
610EM222 ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ 2 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
730HR311 ມະນຸດສຳພັນ 2(2-0-0)
610PR311 ໂປຼແກຼມສຳລັບຟີຊິກ 1 3(2-2-0)
610RM311 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ 2(2-0-2)
610QM311 ກົນລະສາດຄວານຕຳ 1 3(2-2-0)
610OP311 ຟີຊິກແສງສະຫວ່າງ 3(2-2-0)
610OPL311 ທົດລອງຟີຊິກແສງສະຫວ່າງ 1(0-3-0)
610AS311 ດາລາສາດ 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
610SE321 ສຳມະນາ 1 1(0-3-0)
610SO321 ຟີຊິກວັດຖຸແຂງ 3(3-0-0)
610WEC321 ລົງຝຶກງານ 3(0-0-1)
610PR322 ໂປຣແກຣມສຳລັບຟີຊິກ 2 3(3-0-0)
610QM322 ກົນລະສາດຄວານຕຳ 2 3(3-0-0)
610AP321 ຟີຊິກອາຕອມ 3(3-0-0)
610NP321 ຟີຊິກນິວເຄຼຍ 3(3-0-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
730PO411 ການເມືອງ 2(2-0-0)
610SE412 ສຳມະນາ 2 1(0-3-0)
610PE411 ຟີ​ຊິກ​ພະລັງງານ 3(3-0-0)
610ET412 ອີເລັກໂທຣນິກ 2 3(2-2-0)
610xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 3(2-2-0)
610xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 3(2-2-0)
xxxxxxxx ວິຊາເລືອກເສລີ 3 ໜ່ວຍກິດ
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
610xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 3(2-2-0)
610xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 3(2-2-0)
610FP421 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6(0-0-2)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ຟີຊິກສາດ
 
Scroll to Top