ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
278774
 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
ພາກວິຊາຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
ຄສສ    
ຄະນະສຶກສາສາດ
Faculty of Education
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
120ປວ220 ປະຫວັດຕົວອັກສອນ History of the Lao script 2(1-2-0)
100ML221 ວິທີສິດສອນພາສາລາວ 1 Methodology Lao Language I 3(2-2-0)
120ວຫ220 ວັນນະຄະດີຫວຽດນາມ Vietnamese Literature 2(2-0-2)
120ວສ220 ວັດຈະນະສຶກສາ Smantics 3(2-2-0)
100GE220 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ General Education 2(2-0-2)
100TE220 ເຕັກໂນໂລຢີການສຶກສາ Educational technology 2(2-0-2)
110EL224 ພາສາອັງກິດ 4 English Language IIII 2(0-4-0)
120ວປ221 ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 1 Comtemporary Lao Literature I 2(2-0-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
120ອລ310 ອັກຂະຫຼະວິທະຍາລາວ Lao Phonology 2(1-2-0)
120ວລ311 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 1 Lao Classic Literature 1 3(2-0-2)
120ພຊ310 ພາສາລາວນຳໃຊ້ Appled Lao language 4(3-2-2)
120ວປ312 ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 2 Contemporary Lao Literature 2 3(2-2-0)
100AC310 ວິເຄາະຫຼັກສູດ Curriculum Analysis 2(2-0-2)
100PS310 ຈິດຕະວິທະຍາວິຊາຊີບຄູ Pedagogy Psychology 2(2-0-2)
100EM310 ບໍລິຫານການສຶກສາ Education Management 2(2-0-0)
110EL315 ພາສາອັງກິດ 5 English Language 5 2(0-4-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
100HC320 ຫຼັກສູດ ມ.ປາຍ High Scool Curriculum 2(2-0-2)
120ວພ320 ວາກະຍະສຳພັນ Syntax 3(2-2-0)
120ວລ322 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 2 Lao classic literature 2 3(2-2-0)
100ME320 ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ Measurement and Evaluation 2(2-0-2)
100PY320 ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ ແລະການແນະແນວ Psychology Education 2(2-0-2)
100ML322 ວິທີສິດສອນພາສາລາວ 2 Methodology Lao language 2 2(2-0-2)
120ວດ320 ວັນນະຄະດີອິນເດຍ Indain Literature 3(2-2-0)
120EL321 ພາສາອັງກິດສຳລັບພາສາລາວ 1 English for Lao Language 1 2(0-4-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
120ບສ410 ບາລີ-ສັນສະກິດ Bali and Sanskrrit in Lao Language 3(2-2-0)
120ອທ410 ອັກສອນທຳ Dharma script 2(1-2-2)
120ວລ413 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 3 Lao classic literature 3 3(2-2-0)
120ວຍ410 ວັນນະຄະດີຍີ່ປຸ່ນ Japanese Literature 2(2-1-0)
100RE410 ວິໄຈການສຶກສາ Research In Education 2(2-0-3)
100HM410 ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ Human Resource Management 2(2-0-2)
120EL412 ພາສາອັງກິດສຳລັບພາສາລາວ 2 English for Lao Language 2 2(0-4-0)
0 ວິຊາເລືອກ Select Subject 3(2-2-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
120PT420 ເຝິກຫັດວິຊາຊີບຄູ Practice teaching 2(0-30-0)
120WP420 ຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Writing Final Project 4(0-2-12)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະສຶກສາສາດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
 
Scroll to Top