ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ຊີວະສາດ
ຊີວະສາດ
ຄວທ    
ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ
Faculty of Science
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110EL111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 2(0Œ4Œ0)
720LS111 ລາວສຶກສາ 2(2Œ0Œ0)
640CP111 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 2(0Œ4Œ0)
200EV111 ສິ່ງແວດລ້ອມ 1(1Œ0Œ2)
620OCH111 ເຄມີອົງຄະທາດ 1 3(3Œ0Œ0)
620OCL111 ທົດລອງເຄມີອົງຄະທາດ 1 1(0Œ3Œ0)
620CH111 ເຄມີສາດ 3(3Œ0Œ0)
620CL0111 ທົດລອງເຄມີສາດ 1(0Œ3Œ0)
100PE111 ພາລະສຶກສາ 1(1Œ0Œ2)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
630EL122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 2(0Œ4Œ0)
620OCH122 ເຄມີອົງຄະທາດ2 3(3Œ0Œ0)
620OCL122 ທົດລອງເຄມີອົງຄະທາດ2 1(0Œ3Œ0)
630EC121 ນິເວດວິທະຍາ 2(2Œ0Œ0)
630EL121 ທົດລອງນິເວດວິທະຍາ 1(0Œ3Œ2)
640ST121 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 2(2Œ0Œ0)
610PH121 ຟີຊິກ 3(3Œ0Œ0)
610PHL121 ທົດລອງຟີຊິກ 1(0Œ3Œ0)
640CA121 ແຄນຄູລັດ 3(2Œ2Œ0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
630ES211 ພາສາຕ່າງປະເທດສຳລັບຊີວະສາດ 1 2(0-4-0)
630BI211 ຊີວະວິທະຍາ 3(3-0-0)
630BL211 ທົດລອງຊີວະວິທະຍາ 1(0-3-0)
620AC211 ເຄມີວິເຄາະ 3(3-0-0)
620AL211 ທົດລອງເຄມີວິເຄາະ 1(0-3-0)
630BC211 ຊີວະເຄມີ 1 3(3-0-0)
630BL211 ທົດລອງຊີວະເຄມີ 1 1(0-3-0)
630IV211 ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ 3(3-0-0)
630IL211 ທົດລອງສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ 1(0-3-0)
xxxMIxxx ປ້ອງກັນຊາດ ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
630ES222 ພາສາຕ່າງປະເທດສຳລັບຊີວະສາດ 2 2(0-4-0)
630BC222 ຊີວະເຄມີ 2 3(3-0-0)
630BL222 ທົດລອງຊີວະເຄມີ 2 1(0-3-0)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 1 2(2-0-0)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 2 1(0-3-2)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 3 3(1-0-0)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 4 1(0-2-2)
630VT221 ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ 3(3-0-0)
630VL221 ທົດລອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ 1(0-3-0)
630RM221 ວິທີຄົ້ນຄວ້າ 1(0-3-0)
630BC221 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການອະນຸລັກ 2(2-0-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
630GE311 ກຳມະພັນວິທະຍາ 3(3-0-0)
630GL311 ທົດລອງກຳມະພັນວິທະຍາ 1(0-3-0)
630HA311 ກາຍຍະວິພາກຄົນ 3(3-0-0)
630HL311 ທົດລອງກາຍຍະວິພາກຄົນ 1(0-3-0)
630PA311 ກາຍຍະວິພາກພືດ 2(2-0-0)
630PL311 ທົດລອງກາຍຍະວິພາກພືດ 1(0-3-2)
630CA311 ທິດສະດີກາຍຍະວິພາກສັດປຽບທຽບ 3(3-0-0)
630CL311 ທົດລອງທິດສະດີກາຍຍະວິພາກສັດປຽບທຽບ 1(0-3-0)
630ET311 ແມງໄມ້ວິທະຍາ 2(2-0-0)
630EL311 ທົດລອງແມງໄມ້ວິທະຍາ 1(0-3-2)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
630MB321 ຊີວະໂມເລກຸນ 3(3-0-0)
630ML321 ທົດລອງຊີວະໂມເລກຸນ 1(0-3-0)
630PT321 ອະນຸກົມວິຖານພືດ 2(2-0-0)
630PL321 ທົດລອງອະນຸກົມວິຖານພືດ 1(0-3-0)
630MO321 ຈຸລະຊີບວິທະຍາ 3(3-0-0)
630ML321 ທົດລອງຈຸລະຊີບວິທະຍາ 1(0-3-0)
630SN321 ສຳມະນາ 1 1(0-3-0)
630AT321 ອະນຸກົມວິຖານສັດ 3(3-0-0)
630AL321 ທົດລອງອະນຸກົມວິຖານສັດ 1(0-3-0)
630TR321 ຝຶກງານ 3(0-0-1)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
630PP411 ສະລີລະສາດພືດ 3(3-0-0)
630PL411 ທົດລອງສະລີລະສາດພືດ 1(0-3-0)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 5 1(1-0-0)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 6 2(0-4-0)
630AP411 ສະລີລະສາດສັດ 3(3-0-0)
630AL411 ທົດລອງສະລີລະສາດສັດ 1(0-3-0)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 7 3(3-0-0)
630xxxxx ວິຊາສະເພາະເລືອກ 8 1(0-3-0)
630SN412 ສຳມະນາ 2 1(0-3-0)
730HR411 ມະນຸດສຳພັນ 2(2-0-0)
730PO411 ການເມືອງ 2(2-0-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
xxxxxxxx ວິຊາເລືອກເສລີ 3(3-0-0)
630FP422 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6(3-0-3)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ຊີວະສາດ
 
Scroll to Top