ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ຄະນິດສາດ
ຄະນິດສາດ
Department of Mathematics
ຄວທ    
ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ
Faculty of Science
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110 GE 111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 2(0-4-0)
100 PE 111 ພາລະສຶກສາ 1(1-0-2)
640 CP 111 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 2(0-4-0)
640 CA 111 ແຄນຄູລັດ 1 3(2-2-0)
640 DM 111 ຄະນິດສາດເຕັມໝ່ວຍ 1 3(2-2-0)
720 LS 111 ລາວສຶກສາ 2(2-0-0)
610 PH 111 ຟີຊິກສາດທົ່ວໄປ 2(2-0-0)
610 PHL 111 ທົດລອງຟີຊິກສາດທົ່ວໄປ 1(0-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110 GE 122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 2(0-4-0)
640 ST 121 ສະຖິຕິພື້ນຖານ 3(2-2-0)
640CA122 ແຄນຄູລັດ 2 3(2-2-0)
640DM122 ຄະນິດສາດເຕັມໝ່ວຍ 2 3(2-2-0)
640GE121 ເລຂາວິເຄາະ 3(2-2-0)
640RM121 ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ 2(2-0-0)
640DB121 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກຽ່ວກັບຖານຂໍ້ມູນ 3(2-2-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
640EM211 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄະນິດສາດ 1 2(0-4-0)
640MS211 ສະຖິຕິຄະນິດສາດ 1 3(2-2-0)
640OD211 ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດສາມັນ 3(2-2-0)
640CA213 ແຄນຄູລັດ 3 3(2-2-0)
640AN211 ວິເຄາະຄະນິດ 1 3(2-2-0)
640LA211 ພຶດຊະຄະນິດລີເນແອ 3(2-2-0)
640SO211 ການນຳໃຊ້ສອບແວທາງຄະນິດສາດ 2(0-4-0)
0 ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ມີໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
640EM222 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄະນິດສາດ 2 2(0-4-0)
640MS222 ສະຖິຕິຄະນິດສາດ 2 3(2-2-0)
640MA221 ຄະນິດສາດປະກັນໄພ 3(3-0-4)
640OR221 ວິໄຈການດຳເນີນງານ 1 3(2-2-0)
640FA221 ວິເຄາະຕຳລາ 1 3(2-2-0)
640NU221 ວິທີການທາງດ້ານຈຳນວນ 3(2-2-0)
640PA221 ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດພາກສ່ວນ 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
730PO311 ການເມືອງ 2(2-0-0)
640OR312 ການວິໄຈດຳເນີນງານ 2 3(2-2-0)
640AA311 ພຶດຊະຄະນິດນາມມະທຳ 3(2-2-0)
640PL311 ພາສາໂປຣແກຣມ 3(2-2-0)
640DG311 ເລຂາຈຸນລະຄະນິດ 3(2-2-0)
640AN312 ວິເຄາະຄະນິດ 2 3(2-2-0)
730RH311 ມະນຸດສຳພັນ 2(2-0-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
640SE321 ສຳມະນາທາງຄະນິດສາດ 1 1(0-2-0)
640RS321 ສະຖິຕິການວິໄຈ 3(2-2-0)
640EM321 ຄະນິດສາດ​ເສດຖະກິດ 3(2-2-0)
640TI321 ອະນຸກົມເວລາ​ແລະ ດັດ​ສະ​ນີ 3(2-2-0)
640FC321 ຕຳລາຕົວປ່ຽນຈຳນວນສົນ 3(2-2-0)
640WE321 ຝຶກງານ 3(0-0-1)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
640SE412 ສຳມະນາທາງຄະນິດສາດ 2 1(0-2-0)
640NW411 ການສື່ສານທາງໄກ 2(0-4-0)
640XXXXX ວິຊາສະເພາະເລືອກ 1 3(2-2-0)
640XXXXX ວິຊາສະເພາະເລືອກ 2 3(2-2-0)
640XXXXX ວິຊາສະເພາະເລືອກ 3 3(2-2-0)
XXXXXXXX ວິຊາເລືອກເສລີ 3(2-2-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
640XXXXX ວິຊາສະເພາະເລືອກ 1 3(2-2-0)
640PR421 ໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6(0-0-3)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ຄະນິດສາດ
 
Scroll to Top