ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິຍາ ລັດຖະສາດ
ພາກວິຊາ ລັດຖະສາດ
ຄນລ    
ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ
Faculty of Law
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
730 PO 111 ການເມືອງ Political 3(2-2-0)
320 FDL 111 ກັດໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ Fundamentals of Law 3(2-2-1)
321 FJO 121 ການຈັດຕັ້ງອົງການຍຸດຕິທຳ Fundamentals of Judicial Organization 3(2-2-1)
320 PHL 111 ປັດຊະຍາກົດໝາຍ Philosophy of Law 3(2-2-1)
130 ST 111 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Statistics 2(2-2-0)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 General English 1 2(0-4-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
320 TSL 121 ທິດສະດີລັດ ແລະ ກົດໝາຍ Theory of State and Law 3(2-2-0)
320 CLL 121 ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ Basic of Constitutional Law in Lao P.D.R 3(2-2-0)
640 CP 111 ຄອມພິວເຕີ້ Computer 2(0-2-3)
320 FPL 121 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກກ່ຽວກັບລັດຖະສາດ Fundamental of Public Administration Law 3(2-2-0)
110 EL 122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 General Englis 2 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
320 GPL 211 ກົດໝາຍອາຍາພາກທົ່ວໄປ General Penal Law 3(2-2-1)
320 GCL 211 ກົດໝາຍແພ່ງພາກທົ່ວໄປ General Civil Law 3(2-2-1)
320 AL 211 ກົດໝາຍການປົກຄອງ Administration Law 3(2-2-1)
320 IL 211 ກົດໝາຍພົວວພັນລະຫວ່າງຊາດ International Law 2(2-1-0)
320 LAL 311 ກົດໝາຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ Lacal Administration Law 3(2-2-1)
320 EFL 211 ພາສາອັງກິດສຳຫຼັບກົດໝາຍ 1 English For Law 2(0-2-3)
0 ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ Military Tranining 0
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
320 SPL 211 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ Special Part Penal Law 3(1-2-3)
320 SPC 211 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ Special Part Civil Law 3(1-2-3)
320 PA 311 ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ Personnel Administration Law 3(2-2-1)
320 HPL 111 ປະຫວັດສາດແນວຄວາມຄິດ History of Political and Law 3(2-2-0)
320 AC 321 ການປົກຄອງປຽບທຽບ Administration Contrast 2(2-1-0)
320 EFL 222 ພາສາອັງກິດສຳຫຼັບກົດໝາຍ 2 English For Law 2 2(0-2-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
320 AT 221 ເຕັກນິກການບໍລິຫານ Administrative Technique 2(2-1-1)
320 SN 311 ສຳມະນາ Seminar 3(1-2-3)
320 IPL311 ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດສ່ວນສາທາລະນະ Public International Law 3(2-2-0)
320 PF 311 ການເງິນແຫ່ງລັດ Public Finance 3(2-2-1)
320 OM 121 ການບໍລິຫານອົງການ Organization Management 3(1-2-3)
320 IVL 211 ກົດໝາຍການລົງທຶນ Investment Law 3(2-2-1)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
320 ASL 321 ກົດໝາຍຊັບສິນຂອງລັດ Assets Law 2(2-1-0)
320 IPL 221 ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດສ່ວນສ່ວນບຸກຄົນ International Personnel Law 3(2-2-0)
320 DM 321 ການບໍລິຫານການພັດທະນາ Development Management 2(2-1-1)
320 ENL 321 ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ Enterprise Law 3(2-2-1)
320 CTL 311 ກົດໝາຍພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນ Customs and Tax Law 3(2-2-1)
320 FHR 42E ກົດໝາຍພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ Foundation of Human Right 3(2-2-1)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິຍາ ລັດຖະສາດ
 
Scroll to Top