ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ລັດຖະສາດ
ພາກວິຊາ ລັດຖະສາດ
ຄນລ    
ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ
Faculty of Law
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2
0
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
730 PO 111 ການເມືອງ Political 3(2-2-0)
320 PHL 111 ປັດຊະຍາກົດໝາຍ Fundamentals of Law 3(2-2-0)
321 FDL 121 ກົດໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ Fundamentals of Judicial Organization 3(2-2-1)
730 PE 121 ເສດຖະສາດການເມືອງ Philosophy of Law 3(2-2-0)
640 CP 111 ຄອມພິວເຕີ Statistics 2(0-2-3)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດ 1 General English 1 2(0-4-0)
320 CLL 121 ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ Basic of Constitutional Law in Lao P.D.R 3(2-2-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
200 LL 111 ຕັກກະວິທະຍາ Logic logy 2(2-0-1)
320 CRL 111 ອາຍາວິທະຍາ Criminology Law 2(2-0-1)
320 TSL 121 ທິດສະດີລັດ ແລະ ກົດໝາຍ Theory of State and Law 3(2-2-0)
320 FRL 121 ພື້ນຖານກົດໝາຍໂຣມັນ Fundamentals of Roman Law 3(2-2-0)
310 ST 11 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Statistics 2(1-2-2)
110 EL 122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 Englis 2 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
320 GCL 211 ກົດໝາຍອາຍາພາກທົ່ວໄປ General Penal Law 3(2-2-1)
320 GPL 211 ກົດໝາຍແພ່ງພາກທົ່ວໄປ General Civil Law 3(2-2-1)
320 FJO 211 ການຈັດຕັ້ງອົງການຍຸດຕິທຳ Fundamentals of Judicial Organization 3(2-2-1)
320 FL 211 ກົດໝາຍຄອບຄົວ Family Law 3(2-2-1)
320 Enl 211 ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ Enterprise Law 3(2-2-1)
320 EL 213 ພາສາອັງກິດ 3 English 3 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
320 LAL 221 ກົດໝາຍປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ Local Administration Law 3(2-2-0)
320 LL 421 ກົດໝາຍທີ່ດິນ Land Law 3(2-2-0)
320 FPL 221 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບລັດຖະສາດ Fundamental of Public Law 3(2-2-1)
320 HPL 121 ປະຫວັດສາດແນວຄວາມຄິດທາງການເມືອງ ແລະກົດໝາຍ History of Political and Law 3(2-2-0)
320 AT 221 ເຕັກນິກການບໍລິຫານ Administrative Technique 2(0-2-3)
110 EL 224 ພາສາອັງກິດ 4 English 4 2(0-4-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
320 SPP 321 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ Special Part Penal Law 3(1-2-3)
320 SPC 321 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ Special Part Civil Law 3(1-2-3)
320 IVL 421 ກົດໝາຍການລົງທຶນ Investment Law 3(2-2-0)
320 AC 321 ການປົກຄອງປຽບທຽບ Administration Contrast 3(2-2-1)
320 OM 321 ການບໍລິຫານອົງການ Organization Management 2(2-1-0)
320 EFL 322 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 2 English For Law 2(0-2-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
320 SPP 321 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ Special Part Penal Law 3(1-2-3)
320 SPC 321 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ Civil Procedural Law 3(1-2-3)
320 IVL 421 ກົດໝາຍການລົງທຶນ Investment Law 3(2-2-0)
320 AC 321 ການປົກຄອງປຽບທຽບ Administration Contrast 3(2-2-1)
320 OM 321 ການບໍລິຫານອົງການ Organization Management 2(2-1-0)
320 EFL 322 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 2 English For Law 2 2(0-2-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
320 PIL 411 ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດສ່ວນສາທາລະນະ Public international Law 3(1-2-3)
320 PF 411 ການເງິນແຫ່ງລັດ Public Finance 3(1-2-3)
321 SN 411 ສຳມະນາ Seminar 3(2-2-0)
322 ITL 411 ການຄ້າລະຫວ່າງຊາດ International Trade Law 3(2-2-1)
323 ASL 411 ກົດໝາຍຊັບສິນຂອງລັດ Assets Law 2(2-1-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
320 DM 221 ການບໍລິຫານການພັດທະນາ Development Management 3(2-2-1)
320 LBL 421 ກົດໝາຍແຮງງານ Labor Law 2(2-0-1)
321 PIL 321 ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດສ່ວນບຸກຄົນ Private International Law 3(2-2-0)
321 CTL 421 ກົດໝາຍພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນ Customs and Tax Law 3(2-2-1)
320 FHR 42E ກົດໝາຍພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ Foundation of Human Right 3(2-2-1)
320 EVL 211 ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ Environment Law 2(2-1-1)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ລັດຖະສາດ
 
Scroll to Top