ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ລັດຖະສາດ
ພາກວິຊາ ລັດຖະສາດ
ຄນລ    
ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ
Faculty of Law
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
200 LL 114 ຕັກກະວິທະຍາ Logic 2(2-0-0)
320 PP 111 ນະໂຍບາຍການເມືອງ Political Policy 2(2-1-0)
320 EP 331 ເສດຖະສາດການເມືອງ Economic of Political 3(2-2-1)
320 CRL 216 ອາຍາວິທະຍາ Criminology Law 2(2-0-1)
320 EFL 111 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 1 English for Law 1 2(0-2-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
320 CMP 214 ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ Criminal Procedural Law 3(2-2-1)
320 CVP 219 ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ Civil Procedural Law 3(2-2-1)
320 PF 411 ການເງິນແຫ່ງລັດ Public Finance 2(2-0-0)
320 ADL 221 ກົດໝາຍການປົກຄອງ Administration Law 3(2-2-1)
321 FHR 42E ກົດໝາຍພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ Foundation of Human Right 3(2-2-1)
320 EFL 111 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 2 English for Law 2 2(0-2-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
320 GPL 211 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ General Penal Law 3(2-2-0)
320 GCL 211 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ General Civil Law 3(2-2-0)
320 LAL 317 ກົດໝາຍປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ Local Administration Law 3(2-0-3)
320 SM 112 ສຳມະນາ Seminar 3(1-2-3)
320 LL 328 ກົດໝາຍທີ່ດິນ Land Law 2(2-0-0)
322 ARB 321 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ Arbitration Law 2(2-0-0)
320 EFL 213 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 3 English for Law 3 2(0-2-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
320 LBL 325 ກົດໝາຍແຮງງານ Labor Law 2(2-0-0)
320 AC 318 ການປົກຄອງປຽບທຽບ Administration Contrast 3(2-0-3)
320 ITL 224 ການຄ້າລະຫວ່າງຊາດ International Trade Law 3(2-2-0)
320 FL 326 ກົດໝາຍຄອບຄົວ Family Law 3(2-2-0)
320 ASL 411 ກົດໝາຍຊັບສິນຂອງລັດ Assets Law 3(2-2-1)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ລັດຖະສາດ
 
Scroll to Top