ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິຍາ ນິຕິສາດ
ພາກວິຊາ ນິຕິສາດ
ຄນລ    
ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ
Faculty of Law
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
730 PO 111 ການເມືອງ Political 3(2-2-0)
310 FDL 111 ກົດໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ Fundamentals of Law 3(2-2-1)
310 FJO 121 ການຈັດຕັ້ງອົງການຍຸດຕິທຳ Fundamentals of Judicial Organization 2(2-2-1)
310 PHL 111 ປັດຊະຍາກົດໝາຍ Philosophy of Law 3(2-2-0)
310 ST 111 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Statistics 2(1-2-2)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 General English 1 2(0-4-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
310 TSL 121 ທິດສະດີລັດ ແລະ ກົດໝາຍ Theory of State and Law 2(2-2-0)
311 CLL 121 ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ Basic of Constitutional Law in Lao P.D.R 3(2-2-0)
310 CP 111 ຄອມພິວເຕີ Computer 2(0-2-3)
310 FRL 111 ພື້ນຖານກົດໝາຍໂຣມັນ Fundamentals Of Roman Law 3(2-2-0)
311 CRL 111 ອາຍາວິທະຍາ Criminology Law 2(2-0-1)
200 LL 111 ຕັກກະວິທະຍາ Logic Logy 2(2-0-1)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 General English 2 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
310 GPL 221 ກົດໝາຍອາຍາພາກທົ່ວໄປ General Penal Law 3(2-2-1)
310 GCL 221 ກົດໝາຍແພ່ງພາກທົ່ວໄປ General Civil Law 3(2-2-1)
310 FOR 211 ນິຕິເວດວິທະຍາ Forensic 3(2-2-1)
310 ETL 121 ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ Enterprise Law 2(2-1-0)
310 ADL 121 ກົດໝາຍການປົກຄອງ Administration Law 3(2-2-1)
310 EFL 211 ພາສາອັງກິດສຳຫຼັບກົດໝາຍ 1 English For Law 2(0-2-3)
0 ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ Military Training 0
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
310 CMP 221 ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ Criminal Procedural Law 3(2-2-1)
310 CVP 221 ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະແພ່ງ Civil Procedural Law 3(2-2-1)
310 SPL 311 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ Special Part Penal Law 3(1-2-3)
3110 SPC 311 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ Special Part Civil Law 3(1-2-3)
310 WPD 221 ເຕັກນິກການແຕ່ງເອກະສານ Writing Procedural Documents 3(2-2-1)
310 EFL 222 ພາສາອັງກິດສຳຫຼັບກົດໝາຍ 2 English For Law 2 2(0-2-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
310 ARB 321 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ Arbitration Law 2(2-1-0)
310 At 221 ເຕັກນິກການບໍລິຫານ Adminitistrative Technique 2(2-0-1)
310 STL 321 ກົດໝາຍຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ Secured Transaction Law 3(2-2-1)
310 SN 311 ສຳມະນາ Seminar 3(1-2-3)
310 LBL 321 ກົດໝາຍແຮງງານ Labor Law 3(2-2-1)
310 FL 311 ກົດໝາຍຄອບຄົວ Family Law 3(2-2-1)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
310 PSL 221 ນິຕິຈິດຕະພະຍາດ Psychiatric 3(2-2-1)
310 LL 311 ກົດໝານທີ່ດິນ Land Law 3(1-2-3)
310 OM 321 ການບໍລິຫານອົງການ Organization Management 3(1-2-3)
310 FHR 42E ກົດໝາຍພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ Fundation of Human Law 3(2-2-1)
310 IVL 211 ກົດໝາຍການລົງທຶນ Investment Law 3(2-2-1)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ ຫຼັກສູດ ອະນຸປະລິຍາ ນິຕິສາດ
 
Scroll to Top