ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ນິຕິສາດ
ພາກວິຊາ ນິຕິສາດ
ຄນລ    
ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ
Faculty of Law
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
730 PO 111 ການເມືອງ Political 3(2-2-0)
320 PHL 111 ປັດຊະຍາກົດໝາຍ Fundamentals of Law 3(2-2-0)
321 FDL 121 ກົດໝາຍເບື້ອງຕົ້ນ Fundamentals of Judicial Organization 3(2-2-1)
730 PE 121 ເສດຖະສາດການເມືອງ Philosophy of Law 3(2-2-0)
640 CP 111 ຄອມພິວເຕີ Statistics 2(0-2-3)
110 EL 111 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 General English 1 2(0-4-0)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
310 CLL 121 ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ Basic of Constitutional Law in Lao P.D.R 3(2-2-0)
200 LL 111 ຕັກກະວິທະຍາ Logic logy 2(2-0-1)
310 CRL 111 ອາຍາວິທະຍາ Criminology Law 2(2-0-1)
310 TSL 121 ທິດສະດີລັດ ແລະ ກົດໝາຍ Theory of State and Law 3(2-2-0)
310 FRL 121 ພື້ນຖານກົດໝາຍໂຣມັນ Fundamentals of Roman Law 3(2-2-0)
310 ST 11 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Statistics 2(1-2-2)
110 EL 122 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 General Englis 2 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
310 GCL 211 ກົດໝາຍອາຍາພາກທົ່ວໄປ General Penal Law 3(2-2-1)
310 GPL 211 ກົດໝາຍແພ່ງພາກທົ່ວໄປ General Civil Law 3(2-2-1)
310 FJO 211 ການຈັດຕັ້ງອົງການຍຸດຕິທຳ Fundamentals of Judicial Organization 3(2-2-1)
310 FHR 211 ກົດໝາຍພື້ນຖານມະນຸດ Fundamentals of Human Right 2(2-1-1)
321 LBL 211 ກົດໝາຍແຮງງານ Labor Law 2(2-0-1)
110 EL 213 ພາສາອັງກິດ 3 General English 3 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
310 CMP 221 ກົດໝາຍດຳເນິນຄະຕິອາຍາ 1 Criminal Procedural Law 1 3(2-2-1)
310 CVP 421 ກົດໝາຍດຳເນິນຄະຕິແພ່ງ 1 Civil Procedural Law 1 3(2-2-1)
310 FOR 221 ນິຕິວິທະຍາ Forensic 3(2-2-1)
310 FL 221 ກົດໝາຍຄອບຄົວ Family Law 3(2-2-1)
310 ETL 221 ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ Enterprise Law 3(2-2-1)
110 EL 224 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4 General English 4 2(0-4-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
310 CMP 312 ກົດໝາຍດຳເນິນຄະຕິອາຍາ 2 Criminal Procedural Law 2 3(2-2-1)
310 CVP 312 ກົດໝາຍດຳເນິນຄະຕິແພ່ງ 2 Civil Procedural Law 2 3(2-2-1)
310 SPC 321 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ 1 Special Part Civil Law 1 3(1-2-3)
310 SPL 321 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ 1 Special Part Penal Law 1 3(1-2-3)
310 STL 311 ກົດໝາຍຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ Secured Transaction Law 3(2-2-1)
310 EFL 311 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 2 English For Law 2(0-2-3)
0 ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ Military Training 0
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
310 ADL 321 ກົດໝາຍການປົກຄອງ Administration Law 3(2-2-1)
310 SPC 412 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ 2 Special Part Civil Law 2 3(1-2-3)
310 SPL 412 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ 2 Special Part Penal Law 2 3(1-2-3)
310 ARB 321 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ Arbitration Law 3(2-1-0)
310 WPD 411 ເຕັກນິກການແຕ່ງເອກະສານ Writing Procedural Documents 3(2-2-1)
310 EFL 322 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 2 English For Law 2 2(0-2-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
310 PSY 311 ນິຕິຈິດຕະພະຍາດ Psychiatric 3(2-2-1)
310 IL 311 ກົດໝາຍປະກັນໄພ Insurance Law 3(2-2-1)
310 PIL 411 ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດສ່ວນບຸກຄົນ Private International Law 3(2-2-0)
310 PA 321 ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ Personnel Administration 3(2-2-1)
310 SN 412 ສຳມະນາ Seminar 3(1-2-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
310 LL 421 ກົດໝາຍທີ່ດິນ Land Law 3(1-2-3)
310 PIL 421 ກົດໝາຍລະຫວ່າງສ່ວນສາທາລະນະ Public International Law 3(2-2-0)
310 IVL 421 ກົດໝາຍການລົງທຶນ Investment Law 3(2-2-1)
321 CTL 421 ກົດໝາຍພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ Customs and Tax Law 3(2-2-1)
310 ICL 321 ກົດໝາຍອາຍາສາກົນ International Criminal Law 3(2-2-1)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ນິຕິສາດ
 
Scroll to Top