ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
329151
 

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ນິຕິສາດ
ພາກວິຊາ ນິຕິສາດ
ຄນລ    
ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ
Faculty of Law
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
730 PE 111 ເສດຖະສາດການເມືອງ Political Economy 3(2-2-1)
310 EVL 121 ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ Environment Law 3(2-2-1)
310 IL 121 ກົດໝາຍປະກັນໄພ Insurance Law 3(2-2-1)
310 CP 111 ຄອມພິວເຕີ Computer 3(1-2-3)
310 PP 111 ນະໂຍບາຍການເມືອງ Political Policy 2(2-1-0)
310 EFL 111 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 1 English for Law 1 2(0-2-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
320 CMP 214 ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ Criminal Procedural Law 3(2-2-1)
320 CVP 219 ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ Civil Procedural Law 3(2-2-1)
320 PF 411 ການເງິນແຫ່ງລັດ Public Finance 2(2-0-0)
320 ADL 221 ເຕັກນິກການແຕ່ງເອກະສານ Administration Law 3(2-2-1)
320 EFL 111 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 2 English for Law 2 2(0-2-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
310 SPL 311 ກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ Special Part Penal Law 3(2-2-1)
310 SPC 321 ກົດໝາຍແພ່ງພາກສະເພາະ Special Part Civil Law 3(2-2-1)
310 CTL 211 ກົດໝາຍພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ Customs and Tax Law 3(2-2-1)
310 SN 112 ສຳມະນາ Seminar 2(2-1-2)
310 PA 211 ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ Personnel Administration Law 3(2-2-1)
310 EFL 213 ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ 3 English for Law 3 2(0-2-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
310 FHR 42E ກົດໝາຍພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ Fundanmental of Human 3(2-2-1)
310 ICL 321 ກົດໝາຍອາຍາສາກົນ International Criminal Law 3(2-2-1)
310 AC 321 ການປົກຄອງປຽບທຽບ Administration Contrast 3(2-2-1)
310 LL 311 ກົດໝາຍທີ່ດິນ Land Law 3(1-2-3)
310 PIL 211 ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດສ່ວນບຸກຄົນ Private International Law 3(2-2-1)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະນິຕິສາດ - ລັດຖະສາດ ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ນິຕິສາດ
 
Scroll to Top