ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
398085
 

ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ລ້ຽງສັດ
ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ
ຄກປ    
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້
Faculty of Agriculture and Forestry
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110EL111 ພາສາອັງກິດ 1 English Language 1 1(0-2-0)
640CP111 ຄອມພິວເຕີ 1 Computer 1 1(0-2-0)
620ICh110 ເຄມີອະນົງຄະທາດ Inorganic Chemistry 3(2-0-3)
210ZO110 ສັດຕະສາດ Zoology 2(2-1-2)
200AM110 ອຸຕຸກະເສດ Agrometeorology 3(2-0-3)
200AG110 ກຳມະພັນນຳໃຊ້ Applied Genetics 3(2-0-3)
220AP110 ນະໂຍບາຍກະສິກຳ Agricultural Policies 2(2-1-0)
210AA110 ສີລະສາດສັດ Animal Anatomy 2(2-1-1)
210PFi111 ພາກປະຕິບັດດ້ານປະມົງ Practice for Fishery 1(0-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110EL122 ພາສາອັງກິດ 2 English Language 2 1(0-2-0)
640CP122 ຄອມພິວເຕີ 2 Computer 2 1(0-2-0)
620OCh 120 ເຄມີອົງຄະທາດ Organic Chemistry 3(2-2-1)
200MO120 ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ Microbiology 3(2-2-1)
210PL120 ຫຼັກການລ້ຽງສັດ Principle of Livestock 3(2-0-3)
210PF120 ພືດອາຫານສັດ Pasture and Forage Crops 3(2-0-3)
210APh120 ສາລິລະສາດສັດ Animal Physiology 2(2-0-2)
210Mac120 ກົນຈັກກະສິກຳ Agricultural Machinery 2(2-0-2)
210PFi121 ພາກປະຕິບັດດ້ານປະມົງ Practice forFishery 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
200EA211 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 1 English for Agriculture 1 1(0-2-0)
200BCh210 ຊີວະເຄມີ Biochemistry 3(2-1-3)
200AgE210 ເສດຖະກິດກະສິກຳ Agricultur Economics 2(2-0-2)
210AN210 ອາຫານສັດ Animal Nutrition 3(2-0-3)
200AF210 ກະສິກຳປ່າໄມ້ Agro Forestry 3(2-0-3)
200RD210 ພັດທະນາຊົນນະບົດ - ສົ່ງເສີມກະສິກຳ Rural Development 3(2-2-1)
200EV210 ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ Environmental Protection 2(2-0-1)
210PPi211 ພາກປະຕິບັດດານການລ້ຽງໝູ Practice for Pig 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
200EA222 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 2 English for Agriculture 2 1(0-2-0)
210APr220 ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ Animal Processing 3(2-0-3)
200ED220 ຫຼັກການທົດລອງ Experimental Design 3(2-0-3)
210FI220 ການລ້ຽງປາ Fish Culture 3(2-0-3)
200Se220 ສຳມະນາ Seminar 2(2-0-2)
210CPr220 ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ Cattle Production 3(2-0-3)
210SO220 ຜ່າຕັດ ແລະ ປະດຸງຄັນ Surgery and Obstetrics 3(2-0-3)
210PPo221 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ Practice for Rumen 1(0-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
200EA313 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 3 English Language 2 1(0-2-0)
210Pig310 ການລ້ຽງໝູ Pig Production 3(2-0-3)
210AD310 ພະຍາດສັດ Animal Diseases 3(2-0-3)
210VPh310 ການຢາ Veterinary Pharmacology 3(2-0-3)
210VPa310 ກາຝາກວິທະຍາ Veterinary Parasitology 3(2-0-3)
210PPr310 ການລ້ຽງສັດປີກ Poultry Production 3(2-0-3)
0 ວິຊາເລືອກເສລີ 2(2-0-2)
210PPo311 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງສັດປີກ Practice for Poultry 1(0-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
0 ຂຽນ - ປ້ອງກັນບົດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາ 4 ໜ່ວຍກິດ
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາ ລ້ຽງສັດ
 
Scroll to Top