ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
398085
 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ລ້ຽງສັດ
ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ
ຄກປ    
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້
Faculty of Agriculture and Forestry
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
110EL111 ພາສາອັງກິດ 1 English Language 1 1(0-2-0)
640CP111 ຄອມພິວເຕີ 1 Computer 1 1(0-2-0)
130MA110 ຄະນິດສາດ Mathematics 2(2-1-0)
130PH110 ຟີຊິກສາດ Physics 2(2-1-2)
620ICh 111 ເຄມີອະນົງຄະທາດ Inorganic Chemistry 3(2-2-1)
620OCh112 ເຄມີອົງຄະທາດ Organic Chemistry 3(2-2-2)
200BP110 ຊີວະຟີຊິກ Bio Physics 3(2-1-3)
210PFi111 ພາກປະຕິບັດດ້ານປະມົງ Practice for Ornamental Plant 1(0-0-3)
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
110EL122 ພາສາອັງກິດ 2 English Language 2 1(0-2-0)
640CP122 ຄອມພິວເຕີ 2 Computer 2 1(0-2-0)
630BCh120 ຊີວະເຄມີ Bio Chemistry 3(2-1-3)
130ST120 ສະຖິຕິ Statistics 2(2-1-0)
730PL120 ປັດຊະຍາ Philosophy 2(2-1-0)
200MO120 ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ Microbiology 3(2-2-1)
200EC120 ນິເວດວິທະຍາ Ecology 3(2-1-3)
630BI120 ຊີວະສາດ Biology 2(2-1-2)
220PMP120 ພາກປະຕິບັດດ້ານປະມົງ Practice for Fishery 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
110EL213 ພາສາອັງກິດ 3 English Language 3 1(0-2-0)
640CP213 ຄອມພິວເຕີ 3 Computer 3 1(0-2-0)
200AM210 ອຸຕຸກະເສດ Agro - Meteorology 2(1-0-3)
200EV210 ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ Environment 3(2-0-3)
200AG210 ກຳມະພັນນຳໃຊ້ Applied Genetic 3(2-0-3)
210AA210 ສີລະສາດສັດ Animal Anatomy 2(1-0-3)
210PL210 ຫຼັກການລ້ຽງສັດ Principle of Livestock 3(2-0-3)
200RD210 ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ Rural Development and Extension 3(2-0-3)
220PLD210 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງໝູ Practice for Pig 1(0-0-3)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
110EL224 ພາສາອັງກິດ 4 English Language 4 1(0-2-0)
200FS220 ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ Farming System 3(2-0-3)
210ZO220 ສັດຕະສາດ Zoology 2(1-0-3)
210APh220 ສາລິລະສາດສັດ Animal Physiology 2(2-0-2)
210AN220 ອາຫານສັດ Animal Nutrition 3(2-0-3)
200RE220 ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ Rural Economics 2(2-1-1)
210ARS220 ລະບົບການລ້ຽງສັດ Animal Raising System 3(2-1-3)
210PPi222 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງໝູ Practice for Pig 1(0-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
200EA311 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 1 English for Agriculture 1 1(0-2-0)
210ABr310 ປັບປຸງພືດສັດ Animal Breeding 2(2-0-2)
200PM310 ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ Project Planning and Management 2(2-1-2)
200AB310 ທຸລະກິດກະເສດ Agro - Business 2(2-0-2)
210PF310 ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ພືດອາຫານສັດ Pasture and Forage 3(2-0-3)
200ED310 ຫຼັກການທົດລອງ Experimental Design 3(2-0-3)
210EP310 ແມງໄມ້ເສດຖະກິດ Economy Pests 2(2-0-2)
200AP310 ນະໂຍບາຍກະສິກຳ Agricultural Policies 2(2-1-0)
210LPR311 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ Practice for Rument 1(0-0-3)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
200EA322 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 2 English for Agriculture 2 1(0-2-0)
210AD320 ພະຍາດສັດ Animal Diseases 3(2-0-3)
200Se320 ສຳມະນາ Seminar 2(2-0-1)
210APP320 ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສັດ Animal Products Processing 2(2-0-2)
210FrC320 ລ້ຽງກົບ Frog Culture 2(2-0-2)
210VPh320 ການຢາ Veterinary Pharmacology 2(2-0-2)
210GRP320 ການລ້ຽງແບ້ ແລະ ກະຕ່າຍ Goat and Rabbi Production 2(2-0-2)
210CPr320 ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ Cattle Production 3(2-0-3)
210LPR322 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ Practice for Rumen 1(0-0-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
200EA413 ພາສາອັງກິດສຳລັບກະສິກຳ 3 English for Agriculture 3 1(0-2-0)
210Pig410 ການລ້ຽງໝູ Pig Production 3(2-0-3)
210PPr410 ການລ້ຽງສັດປີກ Poultry Production 3(2-0-3)
210FI410 ການລ້ຽງປາ Fish Culture 3(2-0-3)
210DS410 ຜ່າຕັດ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ Clinical Veterinary Diagnosis and Surgery 3(2-0-3)
210API410 ກວດກາຜະລິດຕະພັນສັດ Animal Production Inspection 2(2-0-2)
0 ວິຊາເລືອກເສລີ 2(1-0-3)
210PPo411 ພາກປະຕິບັດດ້ານການລ້ຽງສັດປີກ Practice for Poultry 1(0-0-3)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
0 ຝຶກງານ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາ 06 ໜ່ວຍກິດ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ລ້ຽງສັດ
 
Scroll to Top