ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
353659
 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາ ຄະນິດສາດ
ພາກວິຊາ ຄະນິດສາດ
Department of Mathematics
ຄສສ    
ຄະນະສຶກສາສາດ
Faculty of Education
ຈາ​ກ-​ເຖິງ    
2013
2014
ສະ​ຖານະ    
ພາກຮຽນ
ລະຫັດວິຊາ
ຊື່ພາສາລາວ
ຊື່ພາສາອັງກິດ
ໜ່ວຍກິດ
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ I
ປີ 1 ພາກຮຽນທີ II
130DM121 ຄະນິດສາດເຕັມໜ່ວຍ 1 Discrete Mathematics 1 3(2-2-0)
130ST120 ສະຖິຕິພື້ນຖານ Basic Statistics 2(1-2-0)
130AG120 ເລຂາວິເຄາະ Analysis Geometry 3(2-2-0)
130MA121 ເລຂາຂັ້ນຕົ້ນ 1 Geometry 3(2-2-0)
730PO120 ການເມືອງ Politics 2(1-2-0)
730PY120 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ General Psychology 2(2-0-2)
200EV120 ສິ່ງແວດລ້ອມ Environment 1(1-0-2)
110EL122 ພາສາອັງກິດ 2 English Language 2 2(0-4-0)
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ I
130DM212 ຄະນິດສາດເຕັມໜ່ວຍ 2 Discrete Mathematics 2 3(2-2-0)
130MA211 ວິເຄາະຄະນິດ 1 Analysis Mathematics 1 3(2-2-0)
130DE211 ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ Differentail Equations 2(1-2-0)
130CP210 ເຕັກໂນໂລຢີຂ່າວສານ Introduction Technology Program 2(2-0-2)
130ST210 ວິທີການດ້ານສະຖິຕິ Statistics Method 2(0-4-2)
100PY210 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາໄວຣຸ່ນ Adolescence Development Psychology 2(2-0-0)
100PE210 ປະສົບການວິຊາຊີບຄູ Pedagogy Experence 3(2-2-0)
110EL213 ພາສາອັງກິດ 3 English Language 3 2(0-4-0)
0 ປ້ອງກັນ Military ບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ
ປີ 2 ພາກຮຽນທີ II
130LA220 ພຶດຊະຄະນິດລີເນແອ Linear Algebra 3(2-2-0)
130MA222 ເລຂາຂັ້ນຕົ້ນ 2 Geometry 2 3(2-2-0)
130TN220 ທິດສະດີຈຳນວນ Theory Number 3(2-2-0)
130TI220 ການວິເຄາະອະນຸກົມເວລາແລະດັດຊະນີ Time series Analysis and Index 2(1-2-0)
100GE220 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ General Education 2(2-0-2)
100AC220 ວິເຄາະຫຼັກສູດ Curriculum Analysis 2(2-0-2)
100TE220 ເຕັກໂນໂລຢີການສຶກສາ Educational Technology 2(2-0-2)
110EL224 ພາສາອັງກິດ 4 English Language 4 2(0-4-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ I
130MA312 ວິເຄາະຄະນິດ 2 Analysis Mathematics 2 3(2-2-0)
130DE312 ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດພາກສ່ວນ Parial Differentail Equations 3(2-2-0)
130CP310 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ Introduction to Database 2(2-0-2)
130MM311 ວິທີສິດສອນຄະນິດສາດ 1 Methodology in Mathematics1 3(2-2-0)
130CA311 ແຄນຄູລັດ 1 Calculus 1 3(2-2-0)
110EL315 ພາສາອັງກິດ 5 English Language 5 2(0-4-0)
100PS310 ຈິດຕະວິທະຍາວິຊາຊີບຄູ Pedagogy Psychology 3(2-2-0)
ປີ 3 ພາກຮຽນທີ II
130AA320 ພຶດຊະຄະນິດນາມມະທຳ Abstract Algebra 3(2-2-0)
130MM322 ວິທີສິດສອນຄະນິດສາດ 2 Methoodology in Mathematics 2(2-0-2)
100HC320 ຫຼັກສູດມັດທະຍົມຕອນປາຍ High School Curriculum 2(1-2-2)
100ME320 ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ Measurement and Evaluation 2(2-0-2)
100PY320 ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ ແລະ ການແນະແນວ Psychology Education 2(2-0-2)
130AT320 ໄຕມູນມິຕິນຳໃຊ້ Applied Trigonomery 2(1-2-0)
130CA322 ແຄນຄູລັດ 2 Calculus 2 3(2-2-0)
130EM321 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄະນິດສາດ 1 English for Mathematics 1 2(0-4-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ I
130CF410 ຕຳລາທີຕົວປ່ຽນເປັນຈຳນວນສົນ Complex number of functions 3(2-2-0)
130AF410 ວິເຄາະຕຳລາ Analysis Functions 2(2-0-2)
100EM410 ບໍລິຫານການສຶກສາ Education Management 2(1-2-2)
130RE410 ວິທີວິໄຈທາງການສຶກສາ Research Method Education 2(2-0-2)
100HM410 ບໍລິຫານສັບພະຍາກອນມະນຸດ Human Resource Management 2(2-0-2)
130EM410 ພາສາອັງກິດສຳລັບຄະນິດສາດ 2 English for Mathematics 2 2(1-2-0)
0 ວິຊາເືອກ Selected 3(2-2-0)
ປີ 4 ພາກຮຽນທີ II
130PT420 ເຝິກຫັດວິຊາຊີບຄູ Practice teaching 2(0-30-0)
130WP420 ຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Writing Final Project 4(0-2-12)

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຄະນະສຶກສາສາດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ສາຂາ ຄະນິດສາດ
 
Scroll to Top