ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
249917
 


ການຮ່ວມມືສາກົນ

ອື່ນໆ

ນອກຈາກນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ຍັງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນໂຄງ ການ ການຄຸ້ມຄອງນິເວດດິນທາມ (Wetland Ecology and Management), ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕກຽວ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານການກະເສດ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ SIDA MEKARN ຄົ້ນຄວ້າດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ. ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາສາອັງກິດ (ELI) ແລະ ອົງການອາສາສະໝັກແຫ່ງປະເທດອົດສະຕາລີ (ABV) ໄດ້ສົ່ງອາສາສະໝັກມາຊ່ວຍສອນພາສາອັງກິດໃນພາກວິຊາ ພາສາອັງກິດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ, ໄດ້ສົ່ງອາສາສະໝັກມາຊ່ວຍສອນພາສາອັງກິດ ໃນພາກວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ.
 
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ການຮວມມືສາກົນ ອື່ນໆ
 
Scroll to Top