ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບສູ່ ​ມະ​ຫາວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຈຳ​ປາ​ສັກ

loen

 

ພັນທະກິດ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ. ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສົ່ງເສີມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເເລະ ເພດຍິງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ. ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. ເ ພີ່ ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ້າງໃຫ້ເປັນສະຖາບັນສີຂຽວ ແລະ ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

Comments powered by CComment