ຂ່າວ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມ​ຈ

 

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປະກອບມີ ມີ 3 ພາກວິຊາ: ເສດຖະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ, ມີ 4 ພະແນກການຄື: ພະແນກວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານ-ສັງລວມ, ພະແນກກິດຈະກຳ-ຄຸ້ມຄອງນັກສືກສາ ແລະ ພະແນກຄົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ  ມີ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຄື: ຊາວໜຸ່ມ, ເພດຍິງ ແລະ ກໍາມະບານ, ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ.

  1. 1. ພາກວິຊາເສດຖະສາດ
  • ສາຂາວິຊາເສດຖະສາດ ສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
  1. 2. ພາກວິຊາການຄຸ້ມຄອງ
  • ສາຂາວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ລະດັບປະລິນຍາຕີ.
  • ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ.
  1. 3. ພາກວິຊາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ,
  • ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
  • ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານໂຮງແຮມ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
  • ສາຂາວິຊາການພັດທະນາຊົນນະບົດ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
  • ສາຂາວິຊາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ   ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ