1. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສືກສາ.

ທີ່ຕັ້ງ

ຫ້ອງເບີ ,ຕືກາສຳນັກງານອະທິການ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ທອງປານ ໄຊສົງຄາມ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

+85620 59044440

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 5 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກກິດຈະກຳ ແລະ ສະໂມສອນນັກສຶກສາ.
  2. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ທຶນການສຶກສາ.
  3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງລະບຽບນັກສຶກສາ.
  4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ.

ພາລະບົດບາດ:

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊີວິດການເມືອງຂອງນັກສຶກສາ, ກິດຈະກຳ ເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ, ການຈັດຕັ້ງຂະບວນການກິລາສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ຕິດຕາມການປະກອບວຽກງານຂອງອະດີດ ນັກສຶກສາ.