ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 11 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານ ຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 2 ພະແນກຄື: 1. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ. 2. ພະແນກວິຊາການ. ພາລະບົດບາດ ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ອະທິການບໍດີກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການຂອງ ມຊ