ຫ້ອງການວິຊາການເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 11 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີຕາມການມອບ ໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 3 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກທະບຽນ ແລະ ວຸດທິບັດ.

2. ພະແນກຫຼັກສູດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ.

3. ພະແນກປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການວິຊາການມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງການ ສ້າງນັກວິຊາການໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຊີ້ນຳການຄຸ້ມຄອງ, ການຮຽນ-ການສອນ, ກວດກາປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການພັດທະນາຫລັກສູດລະດັບ ຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ, ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບຕ່າງໆທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງເພື່ອນຳໃຊ້.