ທີ່ຕັ້ງ

ຫ້ອງເບີ ,ຕືກາສຳນັກງານອະທິການ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ນາງ ມະນິວອນ ແພງໂສມ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

 

 

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງເປັນໜຶ່ງຫ້ອງການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 3 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກບໍລິຫານ.
  2. ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ.
  3. ພະແນກຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຈິນ.

 

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການພົວພັນ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີ  ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການປະຈຳປີ, ສ້າງສາຍພົວ ພັນ, ສ້າງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຮ່ວມມືສາກົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ລະບຽບຂອງລັດຖະບານ.