ທີ່ຕັ້ງ

ຫ້ອງເບີ ,ຕືກາສຳນັກງານອະທິການ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ທອງໃບ ບົວພັນຫຼ້າ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຫ້ອງການການເງິນເປັນໜຶ່ງຫ້ອງການໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານ ຮອງອະ ທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກງົບປະມານ.
  2. ພະແນກຄັງເງິນ.
  3. ພະແນກກວດກາ.
  4. ພະແນກບັນຊີ.
  5. ພະແນກຊັບສິນ.
  6. ພະແນກລາຍຈ່າຍ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການການເງິນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິ ການບໍດີກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ ລາຍ ຮັບ - ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຈາກ ທຸກແຫລ່ງທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ການຈັດຊື້ສິນຄ້າບໍລິການ, ການປະມູນຈັດຊື້ຂອງ ມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານແຜນນະໂຍ ບາຍ, ກົດໝາຍ, ດຳ ລັດ , ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງສປປ.ລາວ.