ທີ່ຕັ້ງ

ຕືກາສຳນັກງານອະທິການ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ສົມໃຈ ແກ້ວປະເສີດ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

+85620 98858389

ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານປັນໜື່ງໃນຈຳນວນ5ຫ້ອງການທີ່ຂື້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີຕາມການມອບໝາຍຂອງ

ອະທິການບໍດີ,ປະກອບດ້ວຍ4ພະແນກ​ຄື:

  1. ພະແນກຄ້ມຄອງພະນັກງານ.
  2. ພະແນກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ.
  3. ພະແນກນະໂຍບາຍ.
  4. ພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານໃນການ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,

ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,  ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ  ແລະ  ການກວດກາ.