ວິໄສທັດ - Vision

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກາຍເປັນສູນກາງການສືກສາຊັ້ນສູງລະດັບຊາດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ນໍາໜ້າທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ ສປປ ລາວ, ມີມາຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເປັນບ່ອນກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດ, ຈະລິຍະທໍາ ແລະ ຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈເພື່ອຕອບສະໜອງນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

The NUOL is to be the center of excellence in higher education, research and cultural preservation and contribute to capacity building,to the strengthening of human resources through fostering intellectualvitality, promoting knowledge and skills, positive attitudes, loyalty, dignity, good physical and mental health. One of the aims is to make out of the university’s graduates most-sought for manpower by the country’s and, at large, the region’s most demanding employers and to enable them to 11 become accomplished professionals.

ພາລະບົດບາດ - Mission

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີພາລະກິດ, ພາລະບົດບາດຫຼັກດັ່ງນີ້: ສະໜອງການສືກສາລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫຼັງປະລິນຍາຕີເພື່ອກໍ່ສ້າງແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ຕອບສະໜອງໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາຂາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຈັດຕັ້ງການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິລະປະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການສືກສາຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນະທຳສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ. ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແລະ ລັດຖະບານ.

The NUOL’s mission is to meet Laos’ development in a suitable, efficient and equitable manner. It can be categorized as follows: To create and provide training and thus contribute to the development of the country’s human resources. Students are to acquire knowledge and to receive training so as to become academicians, administrators or researchers equipped with high knowledge, skills, expertise, and anoverall ability to innovate as well as a solid moral background; To conduct and promote, alongside regular curriculum, research so as to buttress the country’s economic and social development; To disseminate research findings and provide academic and technical services to society in an efficient way; and To preserve and expand the arts, culture and traditions of our multiethnic nation, while acknowledging and respecting world culture.