ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສືກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Character Design Contest ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ A character design that can stand for ‘ASEAN-Korea Youth Summit’ ”; ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: AKYS website ແລະ ສາມາດສະໝັກ ແລະ ສົ່ງຜົນງານຂອງຕົນຜ່ານອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 23 ພືດສະພາ 2021.

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ນັກສືກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສືກສາ SMU Global Summer Programme (GSP) 2021 – Asian Insights ໂດຍຈະຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ - 23 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລການຈັດການແຫ່ງສິງກະໂປ (Singapore Management University), ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ (Online). ນັກສືກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່: https://www.smu.edu.sg/global/summer-programme , ກຳນົດປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 10 ພືດສະພາ 2021.

      ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກທືນໂຄງການ The K-ASEAN RMI (untact) Research Fellowship ຂອງສູນ SKK Global Insurance and Pension Research Center, Sungkyunkwan University, ສ. ເກົາຫຼື. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆໄດ້ທີ່: https://www.gfischool.com ຫຼື ພົວພັນໂດຍກົງຜ່ານອິເມວ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກທືນໂຄງການ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP-Net 2021) ໂດຍປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ຄື: 1) Environment and Energy, 2) Bioresources and Biodiversity ແລະ 3) Disaster Prevention and Risk Reduction. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆໄດ້ທີ່: http://jastip.org/en/event/jastip-net-2021-call-for-application-is-open/